Joomla Templates by Best Hostmonster

Frequently Asked Questions - All FAQs

FAQs - All FAQs

Zaduživanje polisa (magacin, broker)

 

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Zaduživanje polisa se radi na sljedeći način:
Iz glavnog menija izaberemo panel Promene i biramo prvu opciju Zaduživanje polisa

ili prečicom preko ikone koja se nalazi ispod glavnog menija

Uđemo u zaduživanje polisa i dobijemo panel koji je prikazan na slici

Napomena: Tokom procedure zaduživanja polisa obavezno obratiti pažnju na poruke koje program automatski izbacuje

U polje Vrsta dokumenta biramo vrstu dokumenta, tako što idemo na padajući meni u kome su već ponuđene sve vrste dokumenata.


U polje Serija se upisuje serija polisa 
Od broja do broja: od kojeg do kojeg broja se zadužuju polise
Broj trebovanja se takođe unosi (ukoliko je dokument izdat ručno)
Datum i broj ulaznog dokumenta: u prvo polje se unosi datum (datum pod kojim se zadužuju polise tj. datum stroge evidencije) što je jako bitan podatak, a u drugo polje, broj ulaznog dokumenta (ako postoji, npr. br. fakture iz štamparije...) što nije neophodan podatak
Napomena: upisuje se ukoliko postoji neka specifičnost vezana za te polise U okviru opcije Zaduzi zavisno da li se zadužuje magacin ili broker, bira se odgovarajuća opcija u padajućem meniju

Ukoliko zadužujemo brokera, u donjem padajućem meniju biramo željenog brokera. Zaduženje brokera je moguće samo ako je prethodno zadužen magacin. U suprotnom, program neće dozvoliti zaduženje brokera.

Opcija Stampa se priznanica čekira se u slučaju da se želi odštampati ovaj dokument.
Nakon unosa odgovarajućih podataka u polja, ide se na dugme  nakon čega program izbacuje poruku (pr. na slici ispod), nakon čega se bira opcija YES i na taj način su uspješno zadužene polise.

Preuzimanje verzije :

 

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

 

Bitne napomene prije preuzimanja:

 

1.    za svaku pokrenutu opciju treba sačekati da se završi do kraja bez prekidanja, kako bi preuzimanje verzije bilo uspješno

2.    u toku preuzimanja verzije ni jedan korisnik ne smije biti aktivan u programu (naravno osim administratora)što se može i provjeriti kroz program InsurLab kroz opciju.

 

 

 

Dobićemo sljedeći masku, gdje treba da se dobije prozor na kome se vidi da je aktivan samo  administrator :

    

 

 

ukoliko je još neko od korisnika aktivan, treba obavijestiti aktivnog korisnika da izađe iz programa.

  

Nakon provjere aktivnih korisnika može se krenuti sa preuzimanjem verzije.

 

 


 
 

 

Nakon toga dobije se sljedeća maska:

 

 

 

Prvo što se uradi ide se na dugme   pri čemu se dobije nešto kao npr. 

 

 

Iz navedenog vidimo da je razlika u verziji koja se nalazi na lokalnom direktorijumu tj. verzije koja je trenutno aktivna(verzija 3.2.260) i verzije koja se nalazi na FTP serveru, tj. verzije koja se treba postaviti (verzija 3.2.268).

Nakon što je to utvrđeno ide se na dugme  nakon čega se

par sekundi radi download i dobije se poruka sa sljedećim sadržajem

 

Nakon toga ide se na dugme  pri čemu će se pojaviti sljedeći prozor :

 

 

 

Prihvatanjem preko opcije Yes, dobije se sljedeće:

  

 

Pustimo da se operacija završi do kraja (ni u kom slučaju ne prekidati).

 


Idemo na OK sve dok se ne pojavi poruka da je instalacija uspješno završena
 

 

 

 

  

Preuzimanje verzije

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Bitne napomene prije preuzimanja:

1. za svaku pokrenutu opciju treba sačekati da se završi do kraja bez prekidanja, kako bi preuzimanje verzije bilo uspješno
2. u toku preuzimanja verzije nijedan korisnik ne smije biti aktivan u programu (naravno osim administratora)što se može i provjeriti kroz program InsurLab kroz opciju
3. korisnik mora biti konektovan na internet

pri čemu treba da se dobije prozor na kome se vidi da je aktivan samo administrator

 

ukoliko je još neko od korisnika aktivan, treba obavijestiti aktivnog korisnika da izađe iz programa. Nakon provjere aktivnih korisnika može se krenuti sa preuzimanjem verzije.Prvi korak za preuzimanje verzije jeste pokretanje ikonice koja mora biti instalirana na računaru i obično se nalazi na desktopu.

Pokretanjem ove ikonice, ukoliko se pojavi navedeni prozor (ne znači da će se uvijek pojavljivati) ide se na opciju Run.

Nakon toga dobije se sljedeća maska, ukoliko koristite stare verzije:

ili sljedeća maska, ako je u upotrebi nova verzija.

(Napomena: Bez obzira na verziju i dobijenu masku, sljedeće aktivnosti su identične.)

 

Prvo što se uradi ide se na dugme pri čemu se dobije nešto kao npr.

Iz navedenog vidimo da je razlika u verziji koja se nalazi na lokalnom direktorijumu tj. verzije koja je trenutno aktivna(verzija 3.2.260) i verzije koja se nalazi na FTP serveru, tj. verzije koja se treba postaviti (verzija 3.2.268).

Nakon što je to utvrđeno ide se na dugme  nakon čega se par sekundi radi download i dobije se poruka sa sljedećim sadržajem

Ide se na dugme  čime se prihvata nova verzija, download koji uslijedi ne prekidati, pustiti ga da završi do kraja.
Nakon toga ide se na dugme
pri čemu će se pojaviti sljedeći prozor

Prihvatanjem preko opcije  dobije se sljedeće:

Pustiti da se operacija završi do kraja (ni u kom slučaju ne prekidati).

Nakon završetka dobije se sljedeća poruka, što govori da je instalacija završena.

 

Da bi se bilo sigurno da je instalacija dobro prihvaćena može se otići na  pri čemu se vidi da nema razlike u verzijama, pa se zaključuje da je instalacija uredno prošla

Reparacija MySQL baze

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
 

Opciju uvijek raditi na glavnom računaru.

Ukoliko se javi greška u programu sa dolje navedenim kodom :

 

potrebno je pokrenuti opciju reparacije baze iz
Insurance\Sistem\Provera baze podataka(MySql).

Dobije se sledeća maska :

Na dugme prihvati javi se CommandPrompt prozor:

Opcija traje par minuta. Kada se zatvori navedei prozor potrebno je izaći iz programa Insurance i opet startovati isti. Pretpostavke:

U Insurance folderu je potrebno da se nalazi folder bin koji u sebi ima MySQLCheck.exe program. Ukoliko ga nema folder bin kreirati i u njega iskopirati MySQLCheck.exe iz d:\MySQL\Bin\.

 Prijava štete

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Stratovanjem programa InsurLab pojavljuje se osnovni meni predmeta i otvara se radna sveska u kojoj se mogu pratiti aktivnosti i zadaci koji su pristigli.

Izborom podopcije Pregled šteta u opciji menija Štete, otvara se osnovni prozor za rad sa sistemom šteta.

Izborom komandnog dugmeta NOVI PREDMET otvara se obrazac za unos nove štete u sistem.

 

Redom se unose sljedeći podaci:

1.   – iz padajuće liste se bira jedna od ponuđenih vrsta osiguranja i to ona na koju se odnosi odštetni zahtjev koje se želi evidentirati kao novi predmet (npr. 09 – ostala osiguranja imovine)

2.   – iz padajuće liste se bira podvrsta osiguranja u okviru prethodno izabrane grupe osiguranja (npr. 09.13 – osiguranje paketa rizika)

3. Opcije :

unos neraspoređenog predmeta u bunar je uvijek uključena pri unosu novog predmeta i ne treba je mijenjati.

4.  – iz padajuće liste se bira jedna od ponuđenih opcija u zavisnosti od vrste odštetnog zahtjeva tj. od okolnosti da li se odštetni zahtjev odnosi na štetu na stvarima, štetu na licima ili je u pitanju i šteta na stvarima i šteta na licima.
Ovdje je važno napomenuti da se treća opcija (NA STVARIMA I LICIMA) bira samo u slučaju šteta iz osnova AO i to kad je u pitanju zahtjev i za materijalnu štetu na vozilu i/ili objektu i zahtjev za nematerijalnu štetu na licima. Kod imovine i kaska uvijek se bira NA STVARIMA, a kod nezgode i dopunskog zdravstvenog osiguranja uvijek se bira NA LICIMA. Takođe treba razgraničiti da su troškovi lječenja po računima materijalni dio štete ali vrsta štete je NA LICIMA.

5.  – u prvom polju se prikazuje vrsta polise (AO1, ZK, KN, PZO itd.) koja se uvijek automatski ažurira pri izboru PROTOKOL KNJIGA i ne treba ga dirati osim u slučaju kada se radi o odštetnom zahtjev po osnovu autonezgode. Izborom protokola 01-osiguranje nezgode, ovo polje se automatski ažurira na vrijednost KN (kolektivna nezgoda) i tada ga treba promjeniti na vrijdnost AO1 iz razloga što se osiguranje autonezgode knjiži na polisama AO.

6.  – u drugom polju se unosi aktualni broj polise po kojoj je prijavljena šteta. Unosom broja polise u desnom dijelu ekrana se pojavljuju sistemski podaci o polisi osiguranja. Ovdje je važno naglasiti da sistem prepoznaje samo polise koje se nalaze u sistemu – to znači koje su izdate od 01.01.2009. godine. Ukoliko je polisa izdata ranije, tada je moguće da unijeti broj polise odgovara broju neke polise u sistemu i isistem će prikazati podatke za polisu u sistemu. Prihvatanjem ovog unosa dobiće se netačni podaci u sistemu. Da bi se to izbjeglo potrebno je zakačiti opciju , ponovo unijeti broj polise i izvršiti ručni unos podataka o filijali u kojoj je izdata polisa i o ugovaraču osiguranja. Ovaj postupak se primjenjuje i ako sistem ne prepozna broj polise (tada će iskočiti poruka o grešci – polisa se ne nalazi u sistemu). Ukoliko se iz odštetnog zahtjeva ne može zaključiti o kojoj polisi se radi, ili oštećenik/osiguranik ili punomoćnik insistiraju na prijavi štete iako znaju da nemaju polisu ili da je polisa tuđa, treba zakačiti opciju pri čemu se ne unosi nikakav broj polise u predviđeno polje. Poruka o grešci će se javiti i ukoliko je šteta nastala izvan skadence polise onakve kako je skadenca unesena u sistem. U ovom slučaju potrebno je utvrditi da li je šteta stvarno nastala u periodu koji ne pokriva skadenca polise ili je u pitanju greška pri unosu polise tj. datuma skadence u sistem. Ova provjera se vrši tako što se izvrši uvid u originalnu polisu i/ili kontaktira sa preuzimačem koji je izdao polisu. U slučaju greške u unosu, preuzimač je dužan izvršiti korekciju dokumenta u sistemu. Da posao ne bi stajao, obavezno je zakačiti opciju i nastaviti sa normalnim radom, ali o ovome treba uputiti obavještenje likvidatoru te vrste osiguranja kroz radnu svesku. 7. Polja koja se odnose na filijalu koja je izdala polisu i podatke o ugovaraču osiguranja se automatski ažuriraju prema podacima koji su unijeti u sistem prilikom unosa polise. Ručno se unose samo ukoliko ste zakačili opciju .

8. Datum nezgode – unosi se u formatu dd.mm.yyyy i to bez unosa tačaka (npr. ukoliko unesete broje redom 01052012 sistem će to prepoznati kao datum i automatski izvršiti razgraničenje i prikazati 01.05.2012. Ovo važi za unos svih datuma u sistemu. Važno je napomenuti da je ovaj podatak važan za obradu štete i ne može se preskočiti. Nalazi se, uobičajeno, na prijavi štete, u službenoj zabilješci, europskom izvještaju i sl.) Postoji mogućnost greške prilikom popunjavanja prijave od strane osiguranika/oštećenog te nije na odmet da se izvrši brza kontrola i poređenje sa istim podatkom na nekom drugom dokumentu. 9. Datum prijave je jedan od najvažnijih podataka za statistiku šteta (AZORS) i veoma je važno da se unese ispravan podatak. Ovaj datum predstavlja datum kad je odštetni zahtjev evidentiran u ulaznoj pošti organizacione jedinice – filijale. Takođe, ovaj datum odgovara i datumu kad je šteta unesena u sistem, bar u idealnom slučaju – čemu treba težiti. 10. Datum kompletiranja dokumentacije se ne unosi u ovoj fazi, jer bi u suprotnom značilo da administrator mora biti upućen u to da li je šteta kompletna ili ne – što prevazilazi odgovornost administratora. 11. Mjesto nezgode – obavezno se unosi mjesto nastanka nezgode sa prijave štete ili službene dokumentacije 12. Uzrok – sa padajuće liste se bira jedan od ponuđenih uzroka nastanka štete, a koji odgovara opisu nastanka iz prijave štete i/ili službene dokumentacije Nakon završetka unosa opisanih podataka ponuđene su opcije  i.

Prihvatanjem podataka uspješno ste unijeli novi predmet u bazu podataka i pojavljuje se prozor sa SISTEMSKIM BROJEM PREDMETA (sistemski broj predstavlja jednistveni identifikacioni broj predmeta u sistemu i ne može se naknadno mijenjati). Ovaj broj je potrebno i obavezno upisati na omot predmeta u kome će ostati originalna dokumentacija iz odštetnog

Unos reaktiviranog predmeta

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

Unos reaktiviranog predmeta započinje klikom na komandno dugme  na osnovnom prozoru aplikacije.

                Kod reaktivacije predmeta mogu se pojaviti dvije situacije:

1.       Predmet se nalazi u sistemu (ova opcija će biti aktualna od 01.01.2014. godine) i

2.       Predmet se ne nalazi u sistemu, već je bio aktivan neke od prethodnih godina

U prvom slučaju postupak nije još definisan te će ovo upustvo biti dopunjeno nakon usaglašavanja procesa.

U drugom slučaju važi ovo uputstvo.

                Unos podataka se radi na isti način i važe ista pravila kako kod unosa novog predmeta, osim sljedećih razlika:

1.        – se ne dodjeljuje automatski već predmet zadržava broj koji je ranije imao. Da bi se utvrdio broj predmeta potrebno je pronaći originalni predmet u arhivi i prilagoditi ga novoj numeraciji šteta u obliku fff-gg.vv-xxxx/yy gdje je: fff-trocifrena oznaka filijale kod koje je predmet ranije bio otvoren (npr. 002, 005, 050 itd.), gg-dvocifrena oznaka grupe osiguranja kojoj šteta pripada (npr, 01-nezgoda, 10-autoodgovornost), vv-dvocifrena oznaka vrste osiguranja u okviru grupe (npr. 01.03-osiguranje nezgode.osiguranje učenika itd.), xxxx – četverocifreni redni broj štete u godini prijave (npr. ukoliko je šteta bila pod brojem 32, sada treba upisati 0032), yy-godina u kojoj je šteta privi put prijavljena. Ukupno gledano, ako reaktiviramo predmet iz filijale Brčko, iz osnova autoodovornosti koji je imao broj 54/10, sada ćemo, u novoj numeraciji, broj tog predmeta upisati kao 004-10.01-0054/10. Ovaj broj se upisuje u polje . Podatak GODINA je godina za koju važi knjiga šteta u koju reaktivirate predmet i to je u svim slučajevima tekuća kalendarska godina. Izuzetak može biti ako 03.januara unosite novu reaktiviranu štetu po dokumentu koji je zaprimljen i protokolisan u filijali 31.decembra prethodne godine. Tada morate konsultovati neko od odgovornih lica prije unosa. Podatak  PREDMETA odnosi se na broj koji je predmet imao prije broja važećeg u posljednjem periodu kad je bio aktivan, ako je iz bilo kog razloga dolazilo do promjene broja štete. Ovo se praktično dešava samo izuzetno (veoma rijetko) i obično se ne unosi ništa u to polje.

2.       Pri reaktivaciji predmeta potrebno je unijeti još dva podatka. Datum prve prijave predmeta i protokol prve prijave predmeta. Ovi podaci se uzimaju iz originalnog predmeta.

 

3.       Datum prijave i datum protokola, polja analogna sa onima kod unosa novog predmeta, odnose se na datum i protokol dokumenta na osnovu kojeg se vrši reaktivacija (prigovor, tužba ili sl.).

Promjena mjesta izdavanja polise i uplatnice :

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Promjena mjesta izdavanja se vrši tako što se promjene parametri u sljedeće tri opcije :

 

1. Šifrarnik osiguravajućih društava ( iz glavnog menija biramo panel Administracija pa onda Šifrarnik osiguravajućih društava) 

Ulaskom ovu opciju dobijemo masku kao na slici :

Pod opcijom  unosimo željeno mjesto i idemo na dugme 

 


2. Podaci o punktu osiguranja 
 (iz glavnog menija biramo panel Administracija pa onda Podaci o punktu osiguranja)

Ulaskom ovu opciju dobijemo panel kao na slici :

 Takođe u polju  unesemo željeno mjesto i idemo na dugme 

 

3. Šifrarnik preuzimanja rizika - šifrarnik brokera ( iz menija biramo panel administracija pa onda šifrarnik preuzimanja rizika )

Ulaskom ovu opciju dobijemo panel kao na slici :

 

U opciji  biramo željenu opciju(mjesto) i idemo na dugme 

 

Ovim promjenama u ove tri opcije uspješno smo promjenili  mjesto izdavanja polisa i uplatnica.

 

Pregled urađenih dokumenata korekcije polisa:

 
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
 

U ovu opciju ulazimo iz glavnog menija Fakture/Pregled urađenih dokumenata korekcije polisa 

Kada izaberete ovu opciju otvoriće vam se sljedeca maska :

 

Pretraga se može vršiti po sljedećim parametrima:

- Po broju polise     

- Po datumu polise 

 

- Po brokeru:

 

- Po vrsti polise :

 

- Složi po :

 

- Po obrascu :

Kada ste izabrali željene parametre za pretragu idete na dugme 

Pojaviće vam se maska sa spiskom urađenih izmjena:

 

- Ako želite da štampate spisak urađenih izmjena idite na dugme 

 

- Ako želite da štampate kompletan dokumenat označite dokument koji želite da štampate


i idite na dugme 

- Ukoliko želite da odštampate račun takođe označite dokumenat za koji želite da štampate račun


 i idite na dugme 

 

Dodavanje foto dokumentacije.

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Urađene su izmjene u programu InsurLab koje vam omogućavaju dodavanje foto dokumentacije uz polise. Uz polise je od sada moguće dodati pisane dokumente (Word, Excel...), slike, fotografije, direktno skenirane slike-fotografije, dokumenti, odnosno bilo koji dokument koji želite dodati uz polisu.

 

Preduslov da biste mogli da dodajete ili pregledate fotodokumentaciju je da vam konektor u donjem lijevom uglu pokazuje da je foto-dokumentacija u redu i da je moguć rad.

 Ukoliko to nije slučaj obratite se službi za informatičku podršku da bi otklonili problem i mogli da nastavite sa radom.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ovoj opciji pristupamo tako što u programu InsurLab izaberemo željenu polisu tako što iz glavnog menija idemo na Upiti pa izaberemo opciju Trazenje polisa :

ili idemo na ikonicu :

ili

 - pojedinačno traženje polise

 

Kako pronaći određenu polisu možete vidjeti na sljedećem linku : Trazenje polise.

 

Kada smo pronašli željenu polisu, npr :

Napomena:

 

 

Kada postoji određena dokumentacija uz određenu polisu, kvadratić pri opciji biće plave boje  umnesto sivog  (u slučaju kada dokumentacije nema). 

Odabirom ove opcije  ,  dobijamo sljedecu masku :

 Ukoliko postoji dokumentacija uz polisu ispod ćete moći da vidite listu dokumentacije koja je priložena.

 Foto dokumentaciji možete da pristupite i direktno iz opcije PRIKAZ BLAGAJNE, iz glavnog menija BLAGAJNA/PRIKAZ BLAGAJNE 

ili direktno preko ikone

 

poslije čega vam se otvori sljedeća maska gdje vam je prikazana polisa koja je otvorena u dnevniku :

klikom na dugme DMN (document management sistem) ulazimo u foto-dokumentaciju koja je vezana uz datu polisu :

Dodavanje dokumentacije uz polisu

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Kada ste pronašli polisu uz koju želite da dodate dokumentaciju idite na foto dokumentacija

 

potom idete na 

 

 

- - izborom ove opcije možete priložiti željenu dokumentaciju vašoj polisi :

nakon izabiranja ove opcije pojaviće vam se maska :

 

ukoliko želite da ubacite određeni fajl idite na opciju ,
nakon toga će vam se otvoriti sljedeća maska :

 

Sada izaberite dokument koji želite da dodate.

 

Kada ste dodali dokumentaciju polisi u opcijama Naslov i Opis možete
dodati naslov dokumenta i kratak opis.

 

Na kraju idete na dugme 

Na ovaj način ste uspješno dodali željenu dokumentaciju polisi.