Joomla Templates by Best Hostmonster

Frequently Asked Questions - All FAQs

FAQs - All FAQs

Promjena otplatnog plana

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Radi se u slučajevima kada određeni iznos odreađene polise nije naplaćen po predviđenom otplatnom planu. U tom slučaju za olakšicu pri naplati, moguće je uraditi promjenu otplatnog plana sa manjim iznosima a većim brojem rata. U ovu opciju se ulazi preko menija Fakture, pa iz menija biramo Promjena otplatnog plana

Npr. izabrali smo kasko polisu broj 7228 i na slici se vidi na čije ime je izadata polisa, na koliko rata , koliko je iznos prve rate i iznosi ostalih rata. Zatim je prikazana tabela planiranog otplatnog plana. Iznosi koji su obojeni zelenom bojom su uplate. imamo prikazan ukupan iznos zaduženja ( što je u ovom slučaju 773,00 KM), naplaćenog (što je u ovom slučaju 704,00 KM) i saldo ( 69,00 KM).

Ukoliko bi bilo potrebe za promjenom otplatnog plana, npr. u slučajevima kada se preostale rate trebaju razložiti na više rata, ide se na opciju  i u donjem desnom dijelu maske se dobije otplatni plan

Rate se mijenjaju tako što se klikne na ratu pod određenim rednim brojem kako bi se zaplavila a zatim na opciju koja je odmah iznad plana „Promijeni rate“ pri čemu se dobije

U okviru ove maske moguće je promijeniti i datum i iznos rate, poslije čega se ide na opciju „Prihvati“

Šifarnik klijenata

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

U situacijama kada posjedujemo pogrešne podatke određenog klijenta ( fizičkog ili pravnog lica) potrebno ih je izmijeniti, a radi se kroz sljedeće opcije Fakture pa zatim Šifarnik klijenata i dobije se sljedeća maska:

Osnov za prikaz postojećih podataka je JMBG ili PIB. Kada se unese jedan od ta dva broja u zavisnosti da li se radi o fizičkom ili pravnom licu, dobiju se već postojeći podaci koji se mogu korigovati ili dopuniti sa dodatnim informacijama. Izmijenjeni podaci će se za svaki naredni dokument o navedenom klijentu ispisivati sa novim ili izmijenjenim podacima, a prethodni dokumenti će ostati nepromijenjeni.

Situacije koje se najčešće dešavaju

Ovdje možete preuzeti PDF verziju.

1. Zaduživanje polisa

Često se u praksi zaduživanja polisa dešavaju momenti da kada, iako se radi po redovnoj proceduri, program ne dozvoljava zaduženje. U tom slučaju mora se provjeriti status polise (da se vidi da li se nalazi u magacinu, da li je već zadužena na nekog brokera i sl.), a to se radi tako što se ide u panel Upiti-traženje polisa

Zadavanjem određenih parametara u pretraživanju polisa, saznaćemo gdje se polise nalaze. - Ukoliko se ne nalaze ni u magacinu ni na određenom brokeru, tada se zadužuje magacin, a potom i odgovarajući broker. - Ukoliko se polise nalaze na „pogrešnom“ brokeru, tada se radi prezaduženje na odgovarajućeg brokera.

2. Zaduživanje brokera

U ovom slučaju ne smije se desiti da na jednom brokeru određen broj polisa (50-60) imaju različit status tj. ne može se desiti da su neke od ovih polisa razdužene a neke ne. Sve polise u ovom brojnom opsegu moraju imati status Zadužen broker. Dakle, i ova provjera se vrši kroz panel Upiti.

Traženje dokumenta po broju

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Traženje dokumenta po broju se radi na sljedeći način: Iz glavnog menija izaberemo panel Upiti i biramo opciju Pojedinačno traženje po broju

ili prečicom preko ikone koja se nalazi ispod glavnog menija

Ulaskom u ovu opciju dobije se sljedeća maska:

Odmah se vidi da se iz vrste dokumenta bira dokument

Ako su u pitanju polise iz padajućeg menija se bira vrsta polise, ukucamo njen broj i ide se na dugme

 Npr. AO, br. polise 14751
Rezultat:

Iz ovog panela preko dugmeta  može se direktno otići na samu polisu. Opcija Pregled nudi informacije o strogoj evidenciji ili o otplatnom planu ukoliko se radi o polisi koja se naplaćuje kroz rate što je i prikazano:

Traženje polisa (pretraga baze stroge evidencije)

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Traženje polisa se radi na sljedeći način: Iz glavnog menija biramo opciju Upiti i izaberemo opciju Traženje polise

ili prečicom preko ikone koja se nalazi ispod glavnog menija

Ulaskom u bilo koju od navedene dvije opcije dobije se sljedeći panel:

Pretraživanje se može vršiti po više varijanti:
Od broja (gdje se unosi broj polise od koje se želi početi pretraživanje), Do broja (br.polise sa kojom se želi završiti pretraživanje)
Status gdje je ponuđen padajući meni sa nekim od odgovarajućih mjerila traženja

Takođe može se pretraživati Po blok. (po blokovima polisa) gdje je dovoljno samo čekirati polje pored navedene opcije.
Zatim imamo opciju Broker gdje se pretraživanje radi po svim brokerima ili po imenu i prezimenu nekog od brokera, što po potrebi biramo iz padajućeg menija.
Pretraživanje po Vr. dokum (vrsta dokumenta) se vrši na isti način kao i pretraživanje po brokeru.

Nakon izabranih parametara po kojima se vrši pretraživanje ide se na dugme

 Npr. ako izaberemo parametre pretraživanja
Status-zadužen broker,
Broker-Plavšić Zorica
Vrsta dokumenta-Autoodgovornost, poslije čega idemo na 
 dobićemo rezultat prikazan na slici

pri čemu se Br.dokumenta podrazumijeva brojem polise, ispisan je datum zaduženja u magacin, datum zaduženja brokera i broj trebovanja. Ukoliko u rezultatu pretraživanja dobijete određen broj dokumenata (br. polisa) ispisan drugačijom bojom (što je slučaj u našem primjeru) u tom slučaju program ukazuje na narušen redoslijed broja dokumenata tj. polisa.

Da smo u našem primjeru još čekirali opciju pretraživanja po blokovima dobili bismo sljedeći rezultat: 

Pretraživanje u ovom slučaju je dosta sažetije.

Ako se uradi dvoklik na bilo koju stavku koja je ponuđena u rezultatu pretraživanja dobije se detaljniji pregled atributa polise (ukoliko je ista iskorištena) dobijemo rezultat prikazan na slici.

Iz ovog panela mogu se dobiti i dodatne informacije o strogoj evidencij i eventualno otplatnom planu, ako se radi o prodaji polise na rate.

Traženje uplatnica

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Princip traženja uplatnica je identičan kao i kod traženja polisa Iz glavnog menija biramo opciju Upiti i izaberemo opciju Traženje uplatnica

ili prečicom preko ikone koja se nalazi ispod glavnog menija

Ulaskom u bilo koju od navedene dvije opcije dobije se sljedeći panel:

Pretraživanje se može vršiti po više varijanti:
Od broja (gdje se unosi broj uplatnice od koje se želi početi pretraživanje), Do broja (br.uplatnice sa kojom se želi završiti pretraživanje)
Status gdje je ponuđen padajući meni sa nekim od odgovarajućih mjerila traženja

Takođe može se pretraživati Po blok. (po blokovima uplatnica) gdje je dovoljno samo čekirati polje pored navedene opcije.
Opcija Banka, biramo banku gdje se pretraživanje radi po bankama, koje po potrebi biramo iz padajućeg menija.
Zatim imamo opciju Broker gdje se pretraživanje radi po svim brokerima ili po imenu i prezimenu nekog od brokera, što po potrebi biramo iz padajućeg menija.
Nakon izabranih parametara po kojima se vrši pretraživanje ide se na dugme 

Ulazak u program “IsurLab”

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
 

U program se ulazi preko ikonice koja je instalirana na vašem računaru

Dvoklikom na ovu ikonicu dobije se sljedeća maska:

Podešeno je da je korisnika ADMIN, lozinku ne upisujete, samo se ide na dugme OK. Ako se pojavi neka poruka ukloni se opcijom OK. Nakon te operacije ušli ste u program “InsurLab” i možete početi sa radom.

Unošenje brokera (zastupnika)

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
 

Unošenje šifarnika brokera se radi na sljedeći način:

 

Iz menija izaberemo panel Administracija i biramo prvu opciju u nizu Sifarnik brokera.

Uđemo u Sifarnik brokera i dobijemo panel koji je prikazan na slici:

Od polja koja su ponuđena, obavezno se moraju popuniti:
U prvoj opciji gdje imamo padajući meni Nedefinisana vrednost se bira kada se otvara novi broker, a ako se žele izmjeniti određeni podaci na već postojećem brokeru, onda biramo tog brokera na kojem želimo vršiti izmjene.
Identifikator: sastoji se od B (broker) dvije cifre koje označavaju filijalu (npr.02) i na kraju broj brokera koji se sastoji od 3 cifre (npr.003), pri čemu dobijemo B02003
Broker: upisuje se prezime i ime brokera
Interni: pri čemu se polje čekira ako je broker interni tj.zaposlen u osiguranju i radi na svoje ime. Matični br. brokera: unosi se broj licence brokera (matični broj brokera koji se ispisuje na polisama)
Organizaciona jedinica: bira se organizaciona jedinica kojoj broker pripada

Polje Saradnik koji radi preko koristi se kada su u pitanju externi brokeri, tj. brokeri koji rade na nečije ime. U tom slučaju polje Interni se ne čekira a upisuje se matični broj brokera preko kojeg externi broker radi.

U slučaju kada se otvara novi broker, nakon unešenih potrebnih podataka ide se na dugme  pri čemu se dobije nova maska u kojoj se raščekira prvo polje, a u polje Sifra se upisuje identifikator bez slova B (02001), što je i prikazano na slici. Poslije toga se samo ide na dugme  i broker je uspješno uveden u sistem.

Ostala polja nisu nužno neophodna, ali bi se trebala popunjavati zbog tačnijih i preciznijih informacija koja su vezana za određene brokere, a koja bi u nekom narednom periodu bila interesantna. Brisanje šifre brokera dozvoljeno je samo ukoliko preko tog brokera ništa nije urađeno i uneseno, o čemu program automatski upozorava.

Vađenje dnevnika iz arhive

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
 

Ova opcija se koristi u slučaju da je utvrđena greška na polisi ili da je potrebno izvršiti neku ispravku, a da je već odštampan OS i urađeno arhiviranje dnevnika. Da bi se te ispravke mogle uraditi prvo se mora “izvaditi” dnevnik iz arhive. “Vađenje“ dnevnika iz arhive se radi na sljedeći način:
Iz glavnog menija biramo opciju Promene i izaberemo opciju „Vađenje“ dnevnika iz arhive

Ulaskom u ovu opciju otvori se sljedeći prozor

Na prozoru se jasno vidi Napomena o kojoj treba voditi računa. U padajućem meniju Broker se bira broker na čijem se dnevniku treba uraditi izmjena.
Izabere se vremenski period Od datuma Do datuma
U donjem padajućem meniju će se pojaviti dnevnici koji pripadaju izabranom brokeru i pripadajućem vremenskom periodu. Te iz spiska biramo željeni dnevnik. I kako je navedeno u samom prozoru, ako želimo da odarhiviramo dnevnik onda se uradi raščekiranje, nakon čega se samo ide na dugme  Nakon što je ovo urađeno, sve polise koje su bila u dnevniku nalaze se na raspolaganju za određene korekcije pa čak i brisanje. Poslije urađenih “ispravki” kao što je i uobičajeno ide se na štampanje OS-a, pa zatim na arhiviranje.

Zaduživanje uplatnica (magacin, broker)

 
 Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Zaduživanje uplatnica je identičan proces kao zaduživanje polisa. Iz glavnog menija izaberemo panel Promene i biramo opciju Zaduživanje uplatnica

ili prečicom preko ikone koja se nalazi ispod glavnog menija

Uđemo u zaduživanje uplatnica i dobijemo panel koji je prikazan na slici

Napomena: Tokom procedure zaduživanja uplatnica obavezno obratiti pažnju na poruke koje program automatski izbacuje

U polje Banka biramo banku, tako što idemo na padajući meni u kome su već ponuđene odgovarajuće banke.

Od broja do broja: od kojeg do kojeg broja se zadužuju polise
Serija, unosi se ukoliko postoji
Broj trebovanja se takođe unosi (ukoliko je dokument izdat ručno)
Datum i broj ulaznog dokumenta: u prvo polje se unosi datum (datum pod kojim se zadužuju polise tj. datum stroge evidencije) što je jako bitan podatak
Napomena: upisuje se ukoliko postoji neka specifičnost vezana za te polise U okviru opcije Zaduzi zavisno da li se zadužuje magacin ili broker, bira se odgovarajuća opcija u padajućem meniju

Ukoliko zadužujemo brokera, u donjem padajućem meniju biramo željenog brokera. Zaduženje brokera je moguće samo ako je prethodno zadužen magacin. U suprotnom, program neće dozvoliti zaduženje brokera.

Opcija Stampa se priznanica čekira se u slučaju da se želi odštampati ovaj dokument.

Nakon unosa odgovarajućih podataka u polja, ide se na dugme  nakon čega program izbacuje poruku (pr. na slici ispod), nakon čega se bira opcija YES i na taj način su uspješno zadužene polise.