Joomla Templates by Best Hostmonster

Frequently Asked Questions - All FAQs

FAQs - All FAQs

Dnevnik (unos promjena, razduženja, blagajna)

 
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.


Ulazak u dnevnik se radi na sljedeći način:
Iz glavnog menija izaberemo panel Blagajna i biramo prvu opciju
Prikaz blagajne 

 

ili preko ikonice

 ispod glavnog menija Ulaskom u ovu opciju dobijemo masku kao na slici

 

Otvaranje novog dnevnika radimo tako što idemo na dugme  
koje se nalazi u gornjem lijevom uglu glavnog panela.
Nakon toga dobijemo panel za unos brokera čije se polise unose
(slika blagajnički dnevnik).  

Kada otvaramo novog brokera od ponuđenih opcija bitno je da izaberemo Otvoreni dnevnici- gdje iz padajućeg menija biramo
Novi dokument Zastup.-Broker- gdje iz padajućeg menija biramo
jednog od brokera, čije se polise unose

U polje Datum se unosi datum OS-a
Polje Unosi se samo razduženje se koristi za agencijsko poslovanje i ono
uvijek treba biti raščekirano.
Polje Razdužuju (štampaju) se uplatnice
se čekira samo u slučaju da se žele odštampati uplatnice
poslije svake obrađene i odštampane polise .
Napomena se naravno piše ukoliko ima neka specifičnost koja bi se trebala
iskazati Nakon toga se ide na  čime je otvoren novi dnevnik
na ime izabranog brokera

 

Ponuđene su sve vrste dokumenata za obradu:

Jednosatavnim klikom na pločicu dobijemo masku za obradu dokumenta.
Ako unosimo polise idemo na pločicu Polise pri čemu dobijemo
panel koji je prikazan na prvoj slici.
U padajućem meniju biramo vrstu dokumenta, zatim Enter,
što nas vodi na polje za unos broja polise.
Program uvijek nudi sljedeću slobodnu polisu(iz stroge evidencije),
što se može prekucati ukoliko taj broj ne odgovara unosu željene polise.
Program prihvata samo polise koje se nalaze u strogoj evidenciji.
Ako smo u vrsti dokumenata izabrali AO dobijemo sljedeći panel

Broj polise je automatski popunjen brojem koji smo popunili pri odabiru vrste dokumenta.
Na pločici    se radi provjera da li je klijent u
nekom prethodnom periodu imao osiguranje kod datog osiguranja

U ovom panelu pretragu je moguće vršiti po više osnova koji su jasno vidljivi na slici.
Nakon nekoliko odabranih kriterija ide se na  pri čemu
će se dobiti informacija o traženom podatku.

Vraćamo se na polisu...
Polje Vrsta pol. određuje da li su u pitanju probne tablice ili redovna tarifa


ovo polje se popunjava
ako je osiguranik već bio osiguravan u datom osiguranju, pri čemu se unosom
broja polise u ovo polje dobijaju podaci sa prethodne polise (koji se u mogu u
potpunosti ili djelimično iskoristiti)

se ne popunjava

pomoću ove opcije mogu se preuzeti podaci
iz već urađeno kasko polise preko AK-Ugovarač ili AK-Osiguranik. Odabirom
jedne od ove dvije opcije dobijemo prazno polje u koje se unosi broj kasko
polise, čime će se preuzeti podaci.

Svojina određuje se da li se radi o fizičkom ili pravnom licu JMBG/PIB je
obavezan podatak, pri čemu je neophodno voditi računa da se za fizičko
lice unosi JMBG, a za pravno JIB i eventualno PIB.

 

klikom na prvo
dugme sa tri tačke dobije se polje za pretragu šifarnika klijenata i daje mogućnost
preuzimanja istih na polisu.

Klikom na drugo dugme sa tri tačke može se vršiti pretraga po imenu, prezimenu i sl.
s tim što je dovoljno ukucati prvih par slova i program izbacuje sve mogućnosti koje ta slova obuhvataju.

Nakon toga su polja na kojima se popunjavaju neki od osnovnih podataka
(adresa, mjesto, ulica... ) što nema potrebe posebno objašnjavati. Broj tel.
je jako poželjan podatak.

 je fizički datum izdavanja polise

obuhvata period
važenja osiguranja (skadenca)

ne čekira se (koristi se u varijanti kada se polisa izda sa mogućnošću naknadne promjene skadence)

 ova
opcije se automatski generiše kroz program, tj. ne popunjava se ručno

Sljedeće navedene podatke na slici ispravno popuniti:

Sljedeća slika prikazuje

 

Zona - biramo zonu
Grupa (tarifa)- bira se vrsta vozila
Podgrupa se upisuje iz Šifarnika u koji ulazimo klikom na  Nakon što
odredimo koja je podtarifa odgovarajuća, upisuje se u polje

U polje Napomena se npr. upisuje namjena korišćenja vozila i sl.

Popust-dodatak se upisuju eventualni popusti i dodaci

klikom na dugme šifarnik dobije se šifarnik popusta, premijskih razreda, doplataka, bonusa i malusa.

na isti princip se popunjava kao i prethodne varijante sa šifarnicima

ukoliko se čekira polje pored Osigurava se to znači da se radi o osiguranju auto nezgode, pri čemu se navodi i broj osiguranih putnika (u ovom slučaju podrazumijeva se osigurnje vozača)

čekiranjem ova dva polja odrđuje se skala za obračun premije auto nezgode

Ukoliko se izdaje zelena karta unosi se broj zelene karte

Podatak vazan za osnovnu premiju program automatski izbacuje na osnovu ostalih unesenih podataka

Poslije unosa svih neophodnih podataka ide se na zatim na i kao završni korak bira se (što bezuslovno vodi na unos sljedeće polise, ili  što vodi na štampu uplatnica.

 

 

Doplat/povrat (AO3)

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
 

U opciju Doplat/povrat ulazimo preko ikonice Dnevnika tj. Unos promena, razduzenja,
blagajna, dakle

Ulaskom u ovu opciju dobije se standardna maska dnevnika, iz koje biramo jezičak Doplat/povrat

nakon čega se dobija maska za korekciju

biramo vrstu polise

unosimo broj polise na kojoj se vrši korekcija

Npr. ako uzmemo da korigujemo polisu AO sa brojem 273104, upišemo broj polise u predviđeno polje, a zatim idemo na dugme

Na maski se vidi kome je polisa pripadala, sa određenim iznosima i datumom važenja.
U slučaju da se radi prekid osiguranja u polje važenja se unosi skadenca

Bitno je napomenuti da je jedini bitan datum u ovom dokumentu koji se na dalje
vrjednuje za finansije datum korekcije, što je u našem slučaju


U samom procesu korekcije bitno je navesti razlog iz kojeg se ona vrši. Tako u padajućem meniju imamo navedene ključne razloge

opcija potpuni storno se čekira u slučaju da je polisa već proknjižena u finansijama i da se sada želi potpuno stornirati.

 

Gledajući dalje na masku vidi se datum važenja, kao i iznos u osnovici i ukupno. Zatim imamo pogled na samu strukturu polise.

Dakle, korekcija se može vršiti po osnovu svake vrste osiguranja. Ako želimo kompletno ukloniti AON i ako npr. želimo samu AO umanjiti za 10,00 KM korekcija će izgleda kao na slici

U polje Napomena se upisuje bilo kakva informacija koja je od zančaja za dalje knjiženje i sprovođenje tog dokumenta.

Još postoji opcija izbora same štampe, tj. da li se štampa na praznom papiru ili papiru sa memorandumom

 

Ako želite odštampati knjižnu obavjest za polisu izaberite dugme 

Nakon tog izbora ide se na dugme zatim na dugme 

Napomena: Dokument se obavezno štampa i odlaže u arhivu

 

Ovdje možete pogledati pregled urađenih dokumenata korekcije polisa.

 

Informativni račun

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Informativni račun se koristi u smislu davanja precizne informacije o cijeni registracije nekog vozila.

Informativni račun se radi na sljedeći način:
Iz glavnog menija izaberemo panel Informacije i bira se opcija Info. za iznos registracije

Ulaskom u ovu opciju dobije se sljedeća maska: Popunjavaju se polja kao kod opcije izrade polise. Dakle, polja koja utiču na određivanje cijene.

Izrada fakture

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Bitna napomena: Faktura koja se izda bez JMBG ili JIB/PIB neće se smatrati validnom.

Fakturisanje se radi kroz sljedeće opcije. Iz glavnog menija se bira panel Fakture, zatim se ide na Generisanje automat.polisa i štampa računa

nakon čega se dobije sljedeća maska:

iz koje se vidi da se u parametrima odabrao vremenski period od 01.01.2009.-23.11.2009.

a kao vrsta polisa je odabrana Autoodgovornost

Parametri se mogu zadavati i po Broju polisa/ponuda sa opcijama

od do dok se opcija ne koristi

zatim po brokeru u slučaju da se žele štampati samo polise određenih brokera.

Još se može napomenuti da se može birati obrazac štampe, tj. da li se štampa na praznom bijelom papiru ili se štampa na papiru sa memorandumom. To se bira u opciji Obrazac

U programu je još ponuđena opcija Svojina

 Nakon zadatih parametara ide se na dugme

U navedenom primjeru biran je samo vremenski period za autoodgovornost.

Polisa/e koja se štampa treba da se označi, što se vidi na slici, nakon čega se ide na
dugme

Crvena boja u polju rednog broja nam govori da je ta polisa već štampana, ali ne predstavlja prepreku da se ponovo odštampa.

Mjesečni pregled

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

(Koristi se za izvještaje koji se šalju agenciji, Birou, za mjesečne preglede na nivou društva..)

Mjesečni pregled se radi na sljedeći način: Iz glavnog menija izaberemo panel Izlisti biramo opciju Pregledi-StatistikaMesečni pregled polisa

Pregled se može vršiti po više varijanti:
Po vrsti izlista:

Izvještaji su porilagođeni formatu koji je propisan od strane Biroa zelene karte i nikakve intervencije na njima nisu potrebne od strane korisnika
U okviru potrebnih izvještaja se nalaze: 
- Zbirni izvještaj po tarifama, osnovna premija (prgled Ao po tarifama)
- Zbirni izvještaj po šiframa osiguranja (izvještaj po svim vrstama polisa razvrstan po šiframa AZORS-a)
- Izvještaji vezani za Biro (
kompletna komunikacija prema Birou zelene karte BiH)
- Agencija posrednici/zastupnici Obrazac PO (izvještaj zastupnika i obračun realizovane provizije)
- Zbirni pregled polisa (pregled urađenih polisa po svim vrstama u određenom vremenskom periodu)
- U okviru ovih zbirnih pregleda su još i zbirni pregledi po filijalama, po brokerima, po organizacionim jedinicama, zbirni pregled nezgoda po tarifama i imovine po tarifama
- TopLista je izvještaj po brokeru ili po organizacionoj jedinici na nivou osiguranja sa brojem komada, realizovanom premijom i procentualnim učešćem svakog od brokera/org.jedinice
- Pregled urađenih doplat/povrat analitički, po vrstama polisa i po brokerima
- Revizor izvještaji (navedeni su svi izvještaji koje zahtjeva revizor)

Zatim imamo parametre pretraživanj po

od broja do broja polise,

od godine do godine

od datuma do datuma

prema vrsti dokumenta

prema tarifi

po brokeru

po organizacionoj jedinici

Izabere se vrsta željenog izvještaja i zadaju se parametri po osnovu kojih se radi pregled i ide se na dugme 

Ova opcija se čekira u slučaju kada je Birou poslat konačan spisak polisa, što znači da će se u nekom narednom slanju izvještaja Birou automatski izostaviti spisak polisa koje su već otišle Birou tj. spisak koji je čekiran u ovom polju.

Ova opcija se čekira u slučaju da se ponovo šalju polise koje su već jednom poslate, tj. da se ne isključuju iz spiska ako spadaju u traženi period izvještavanja

Napomena: Svi izvještaju mogu se exportovati u Excel . Izvještaji koji se šalju Birou exportuju se u CSV , jer sajt Biroa očekuje taj format

Pokretanje TeamViewer

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Ovaj program služi za pristup računaru sa udaljenog mjesta. Jako je zgodan za otklanjanje sitnih grešaka, određenih pregleda i sli.Nakon što vas kontaktira osoba koja treba da pristupi računaru pokreće se ikonica koja je postavljena na desktopu

Nakon pokretanja programa dobije se sljedeća maska:

Od vas se očekuje da licu koje pristupa računaru samo iščitate brojeve iz polja ID i password. U našem slučaju izgleda ovako

Poslije toga ništa ne radite na računaru, sve dok vam trenutno konektovano lice ne javi da je računar ponovo slobodan samo za vas, poslije čega normalno nastavljate sa radom.

Praćenje naplate

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Podrazumijeva praćenje pristigle naplate, pristiglih a ne naplaćenih rata (ukoliko se radi o naplati u ratama).
Nakon standardnog ulaska u program dobijemo uobičajenu masku. Ukoliko se u dnu maske nalazi poruka da finansijski paket nije konektovan (prikazano na slici).


treba provjeriti sa administratorom mogućnosti pristupa pregledu naplate, mrežne parametre ili konekciju na internet...

Ukoliko se na dnu maske nalazi poruka da je konekcija Ok, što se vidi na slici

znači da se može vidjeti pregled vezan za naplatu.
Pregled naplate može se pratiti po tri osnova:

1. nakon zadatih parametara pretraživanja i dvoklikom na broj polise ulazi se u samu polisu

2. jednostavno pretraživanje (broj dokumenta, korisnik, adresa)

3. napredno pretraživanje (opcija sadrži više osnova za pretraživanje)

 

 

Biranjem bilo koja od tri navedena momenta pretraživanja a u svrhu pregleda naplate dobije se sljedeća maska:

U navedenom primjeru, tražen je pregled naplate za kasko polisu br. 10898. Na lijevoj strani maske se vide osnovni podaci o polisi, a na desnoj strani se može vidjeti pregled naplate ako u padajućem meniju „Pregled“ biramo opciju Otplatni plan i dobijemo sljedeće

vidi se da je ovaj kasko dat na rate, datum pristizanje rate na naplatu, datum uplate, broj preistalih rata, saldo na dan i Ukoliko smo pretraživanje radili po dijelu imena ili prezimena, npr. MARK... MIL... a u pitanju je AO koristi se jednostavno pretraživanje, gdje je vrlo izvjesno da ćemo imati više ponuđenih opcija.

nakon pritiska na dugme  dobije se osnovna maska kao na prvoj slici. U tom slučaju možemo da izlistamo sve ponuđene polise kretanjem naprijed nazad sa strelicama koje se nalaze u desnom dijelu maske, što je prikazano na slici

Iz osnovne maske se može imati uvid i u samu polisu. Takođe, otplatni plan se može štampati, kao i predračun i detalji polise, pri čemu se misli na podatke iz lijevog dijela osnovne maske, a koriste se jasno vidne opcije u desnom dijelu maske.

Pregled dnevnika

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

(koristi se za pregled dnevnog rada, preglede OS-a, specifikacije polisa, usaglašavanje dokumentacije ...)

Pregled dnevnika se radi na sljedeći način: Iz glavnog menija izaberemo panel Blagajna i biramo prvu opciju Pregled dnevnika i fakturisanje

ili prečicom preko ikone koja se nalazi ispod glavnog menija

ulaskom u ovu opciju dobijemo sljedeći panel

Pregled se može vršiti po više varijanti:

Od broja do broja OS-a

od broja do broja polise,

od datuma do datuma,

po brokeru

po vrsti dokumenta

po operateru

Čekiranje svih stavki se vrši preko dugmeta a ako se žele odčekirati sve stavke, upotrebljava se dugme , a dugme se koristi kada se u jednom koraku želi odčekirati čekirano a čekirati nečekirano

Nakon zadavanja parametara po kojima se želi vršiti pregled, ako se ide na dugme dobiju se određeni podaci zavisno od parametra pretraživanja. Npr. interesuje nas pregled po brokeru u određenom vremenskom periodu, zadaju se parametri koji su prikazani na slici

Ako imamo označen dnevnik (koji se vidi na slici pod stavkom 1) i za njega biramo dugme  dobiju se sve vrste polisa koje su sadržane u tom dnevniku, kao i specifičnosti po tim polisama. Ako za taj isti dnevnik biramo dugme  dobije se broj polisa po vrstama dokumenta koje su sadržane u tom dnevniku, kao i vrijednost ukupno i pojedinačno po vrstama (slika dole).
Takođe je moguća i štampa  koja omogućava štamu pregleda zbirne sume po dnevniku i ponuđena je i štampa priznanice  kako je i prikazano na slici

Na glavnom panelu gdje se nalazi dugme otvara se mogućnost štampe polisa iz određenog (čekiranog) dnevnika. Klikom na to dugme dobije se sljedeća maska:

U okviru ove maske se bira specifikacija polise kao i vrsta dokumenta koja se želi štampati. Ako se izabere AO, na raspolaganju su samo dnevnici koji u sebi sadrže polise AO.

Jedna od bitnih opcija sa glavnog panela jeste i Ova opcija se takođe odnosi na čekiran dnevnik. Ulaskom u ovu opciju i odabirom vrste dokumenta, štampa se zbirni pregled dostavljanih dokumenata (OS-a)

Pregled urađenih izmjena otplatnog plana

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

U ovu opciju se ulazi iz menija Fakture pa idemo na Pregled urađenih izmjena otplatnog plana.

Pretraga se može vršiti po navedenim parametrima :

„Od broja Do broja“ ,

„Od datuma Do datuma“,

Broker 

i Vrsta 

s tim da se vodi računa o tome da parametar „Od broja Do broja“ ne podrazumijeva broj polise, nego broj dokumenta korekcije.

U našem slučaju se išlo samo na dugme  i dobili smo dvije polise na kojima je rađena izmjena (1720 i 7228). Svaka izmjena koja se uradi se evidentira i kao takva pamti u sistemu.

Provjera stroge evidencije


Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Kako bi se provjerilo šta je sa određenim polisama, gdje se trenutno nalaze i kakav je njihov status radi se sljedeće: Pratimo niz koraka ulaskom u opciju Upiti i izaberemo opciju Traženje polise

nakon čega se dobije sljedeće:

Navedeni su parametri po osnovu kojih se može raditi pretraživanje. Ako izaberemo:

Status 2-Zadužen broker,
Broker Udovičić Dragica
Vrsta dokum. Svi dokumenti, onda dobijemo:

Polise koje su bijele boje označavaju početak neiskorištene serije, tj. polisa sa brojem 226469 i sve do 226475. Međutim imamo slučaj gdje su polise 266311, 305337 zabijeljene jedna za drugom što govori da je narušen sam kontinuitet rednog broja i da su iz te serije ostale samo po jedna polisa, što ukazuje na sumnju da nešto nije u redu sa strogom evidencijom i bitno je uraditi provjeru tih polisa. Zatim imamo polisu 305341 kao početak serije i još samo jednu koja je u kontinuitetu a to je 305342. Te su polise potencijalno sporne, ali ne znači isključivo da postoji problem sa njima. Napominjemo da je bitno uraditi provjeru.

U našem primjeru jasno se vidi da je prikazano 100 od 178 dokumenata

Da bi se vidio i ostali broj dokumenata bira se dugme  koje se nalazi u donjem dijelu maske