Joomla Templates by Best Hostmonster

Frequently Asked Questions

Please select your question category

Search FAQs
View all frequently asked questions

Dnevnik (unos promjena, razduženja, blagajna)

 
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.


Ulazak u dnevnik se radi na sljedeći način:
Iz glavnog menija izaberemo panel Blagajna i biramo prvu opciju
Prikaz blagajne 

 

ili preko ikonice

 ispod glavnog menija Ulaskom u ovu opciju dobijemo masku kao na slici

 

Otvaranje novog dnevnika radimo tako što idemo na dugme  
koje se nalazi u gornjem lijevom uglu glavnog panela.
Nakon toga dobijemo panel za unos brokera čije se polise unose
(slika blagajnički dnevnik).  

Kada otvaramo novog brokera od ponuđenih opcija bitno je da izaberemo Otvoreni dnevnici- gdje iz padajućeg menija biramo
Novi dokument Zastup.-Broker- gdje iz padajućeg menija biramo
jednog od brokera, čije se polise unose

U polje Datum se unosi datum OS-a
Polje Unosi se samo razduženje se koristi za agencijsko poslovanje i ono
uvijek treba biti raščekirano.
Polje Razdužuju (štampaju) se uplatnice
se čekira samo u slučaju da se žele odštampati uplatnice
poslije svake obrađene i odštampane polise .
Napomena se naravno piše ukoliko ima neka specifičnost koja bi se trebala
iskazati Nakon toga se ide na  čime je otvoren novi dnevnik
na ime izabranog brokera

 

Ponuđene su sve vrste dokumenata za obradu:

Jednosatavnim klikom na pločicu dobijemo masku za obradu dokumenta.
Ako unosimo polise idemo na pločicu Polise pri čemu dobijemo
panel koji je prikazan na prvoj slici.
U padajućem meniju biramo vrstu dokumenta, zatim Enter,
što nas vodi na polje za unos broja polise.
Program uvijek nudi sljedeću slobodnu polisu(iz stroge evidencije),
što se može prekucati ukoliko taj broj ne odgovara unosu željene polise.
Program prihvata samo polise koje se nalaze u strogoj evidenciji.
Ako smo u vrsti dokumenata izabrali AO dobijemo sljedeći panel

Broj polise je automatski popunjen brojem koji smo popunili pri odabiru vrste dokumenta.
Na pločici    se radi provjera da li je klijent u
nekom prethodnom periodu imao osiguranje kod datog osiguranja

U ovom panelu pretragu je moguće vršiti po više osnova koji su jasno vidljivi na slici.
Nakon nekoliko odabranih kriterija ide se na  pri čemu
će se dobiti informacija o traženom podatku.

Vraćamo se na polisu...
Polje Vrsta pol. određuje da li su u pitanju probne tablice ili redovna tarifa


ovo polje se popunjava
ako je osiguranik već bio osiguravan u datom osiguranju, pri čemu se unosom
broja polise u ovo polje dobijaju podaci sa prethodne polise (koji se u mogu u
potpunosti ili djelimično iskoristiti)

se ne popunjava

pomoću ove opcije mogu se preuzeti podaci
iz već urađeno kasko polise preko AK-Ugovarač ili AK-Osiguranik. Odabirom
jedne od ove dvije opcije dobijemo prazno polje u koje se unosi broj kasko
polise, čime će se preuzeti podaci.

Svojina određuje se da li se radi o fizičkom ili pravnom licu JMBG/PIB je
obavezan podatak, pri čemu je neophodno voditi računa da se za fizičko
lice unosi JMBG, a za pravno JIB i eventualno PIB.

 

klikom na prvo
dugme sa tri tačke dobije se polje za pretragu šifarnika klijenata i daje mogućnost
preuzimanja istih na polisu.

Klikom na drugo dugme sa tri tačke može se vršiti pretraga po imenu, prezimenu i sl.
s tim što je dovoljno ukucati prvih par slova i program izbacuje sve mogućnosti koje ta slova obuhvataju.

Nakon toga su polja na kojima se popunjavaju neki od osnovnih podataka
(adresa, mjesto, ulica... ) što nema potrebe posebno objašnjavati. Broj tel.
je jako poželjan podatak.

 je fizički datum izdavanja polise

obuhvata period
važenja osiguranja (skadenca)

ne čekira se (koristi se u varijanti kada se polisa izda sa mogućnošću naknadne promjene skadence)

 ova
opcije se automatski generiše kroz program, tj. ne popunjava se ručno

Sljedeće navedene podatke na slici ispravno popuniti:

Sljedeća slika prikazuje

 

Zona - biramo zonu
Grupa (tarifa)- bira se vrsta vozila
Podgrupa se upisuje iz Šifarnika u koji ulazimo klikom na  Nakon što
odredimo koja je podtarifa odgovarajuća, upisuje se u polje

U polje Napomena se npr. upisuje namjena korišćenja vozila i sl.

Popust-dodatak se upisuju eventualni popusti i dodaci

klikom na dugme šifarnik dobije se šifarnik popusta, premijskih razreda, doplataka, bonusa i malusa.

na isti princip se popunjava kao i prethodne varijante sa šifarnicima

ukoliko se čekira polje pored Osigurava se to znači da se radi o osiguranju auto nezgode, pri čemu se navodi i broj osiguranih putnika (u ovom slučaju podrazumijeva se osigurnje vozača)

čekiranjem ova dva polja odrđuje se skala za obračun premije auto nezgode

Ukoliko se izdaje zelena karta unosi se broj zelene karte

Podatak vazan za osnovnu premiju program automatski izbacuje na osnovu ostalih unesenih podataka

Poslije unosa svih neophodnih podataka ide se na zatim na i kao završni korak bira se (što bezuslovno vodi na unos sljedeće polise, ili  što vodi na štampu uplatnica.

 

 

Doplat/povrat (AO3)

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
 

U opciju Doplat/povrat ulazimo preko ikonice Dnevnika tj. Unos promena, razduzenja,
blagajna, dakle

Ulaskom u ovu opciju dobije se standardna maska dnevnika, iz koje biramo jezičak Doplat/povrat

nakon čega se dobija maska za korekciju

biramo vrstu polise

unosimo broj polise na kojoj se vrši korekcija

Npr. ako uzmemo da korigujemo polisu AO sa brojem 273104, upišemo broj polise u predviđeno polje, a zatim idemo na dugme

Na maski se vidi kome je polisa pripadala, sa određenim iznosima i datumom važenja.
U slučaju da se radi prekid osiguranja u polje važenja se unosi skadenca

Bitno je napomenuti da je jedini bitan datum u ovom dokumentu koji se na dalje
vrjednuje za finansije datum korekcije, što je u našem slučaju


U samom procesu korekcije bitno je navesti razlog iz kojeg se ona vrši. Tako u padajućem meniju imamo navedene ključne razloge

opcija potpuni storno se čekira u slučaju da je polisa već proknjižena u finansijama i da se sada želi potpuno stornirati.

 

Gledajući dalje na masku vidi se datum važenja, kao i iznos u osnovici i ukupno. Zatim imamo pogled na samu strukturu polise.

Dakle, korekcija se može vršiti po osnovu svake vrste osiguranja. Ako želimo kompletno ukloniti AON i ako npr. želimo samu AO umanjiti za 10,00 KM korekcija će izgleda kao na slici

U polje Napomena se upisuje bilo kakva informacija koja je od zančaja za dalje knjiženje i sprovođenje tog dokumenta.

Još postoji opcija izbora same štampe, tj. da li se štampa na praznom papiru ili papiru sa memorandumom

 

Ako želite odštampati knjižnu obavjest za polisu izaberite dugme 

Nakon tog izbora ide se na dugme zatim na dugme 

Napomena: Dokument se obavezno štampa i odlaže u arhivu

 

Ovdje možete pogledati pregled urađenih dokumenata korekcije polisa.

 

Informativni račun

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Informativni račun se koristi u smislu davanja precizne informacije o cijeni registracije nekog vozila.

Informativni račun se radi na sljedeći način:
Iz glavnog menija izaberemo panel Informacije i bira se opcija Info. za iznos registracije

Ulaskom u ovu opciju dobije se sljedeća maska: Popunjavaju se polja kao kod opcije izrade polise. Dakle, polja koja utiču na određivanje cijene.

Izrada fakture

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Bitna napomena: Faktura koja se izda bez JMBG ili JIB/PIB neće se smatrati validnom.

Fakturisanje se radi kroz sljedeće opcije. Iz glavnog menija se bira panel Fakture, zatim se ide na Generisanje automat.polisa i štampa računa

nakon čega se dobije sljedeća maska:

iz koje se vidi da se u parametrima odabrao vremenski period od 01.01.2009.-23.11.2009.

a kao vrsta polisa je odabrana Autoodgovornost

Parametri se mogu zadavati i po Broju polisa/ponuda sa opcijama

od do dok se opcija ne koristi

zatim po brokeru u slučaju da se žele štampati samo polise određenih brokera.

Još se može napomenuti da se može birati obrazac štampe, tj. da li se štampa na praznom bijelom papiru ili se štampa na papiru sa memorandumom. To se bira u opciji Obrazac

U programu je još ponuđena opcija Svojina

 Nakon zadatih parametara ide se na dugme

U navedenom primjeru biran je samo vremenski period za autoodgovornost.

Polisa/e koja se štampa treba da se označi, što se vidi na slici, nakon čega se ide na
dugme

Crvena boja u polju rednog broja nam govori da je ta polisa već štampana, ali ne predstavlja prepreku da se ponovo odštampa.

Mjesečni pregled

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

(Koristi se za izvještaje koji se šalju agenciji, Birou, za mjesečne preglede na nivou društva..)

Mjesečni pregled se radi na sljedeći način: Iz glavnog menija izaberemo panel Izlisti biramo opciju Pregledi-StatistikaMesečni pregled polisa

Pregled se može vršiti po više varijanti:
Po vrsti izlista:

Izvještaji su porilagođeni formatu koji je propisan od strane Biroa zelene karte i nikakve intervencije na njima nisu potrebne od strane korisnika
U okviru potrebnih izvještaja se nalaze: 
- Zbirni izvještaj po tarifama, osnovna premija (prgled Ao po tarifama)
- Zbirni izvještaj po šiframa osiguranja (izvještaj po svim vrstama polisa razvrstan po šiframa AZORS-a)
- Izvještaji vezani za Biro (
kompletna komunikacija prema Birou zelene karte BiH)
- Agencija posrednici/zastupnici Obrazac PO (izvještaj zastupnika i obračun realizovane provizije)
- Zbirni pregled polisa (pregled urađenih polisa po svim vrstama u određenom vremenskom periodu)
- U okviru ovih zbirnih pregleda su još i zbirni pregledi po filijalama, po brokerima, po organizacionim jedinicama, zbirni pregled nezgoda po tarifama i imovine po tarifama
- TopLista je izvještaj po brokeru ili po organizacionoj jedinici na nivou osiguranja sa brojem komada, realizovanom premijom i procentualnim učešćem svakog od brokera/org.jedinice
- Pregled urađenih doplat/povrat analitički, po vrstama polisa i po brokerima
- Revizor izvještaji (navedeni su svi izvještaji koje zahtjeva revizor)

Zatim imamo parametre pretraživanj po

od broja do broja polise,

od godine do godine

od datuma do datuma

prema vrsti dokumenta

prema tarifi

po brokeru

po organizacionoj jedinici

Izabere se vrsta željenog izvještaja i zadaju se parametri po osnovu kojih se radi pregled i ide se na dugme 

Ova opcija se čekira u slučaju kada je Birou poslat konačan spisak polisa, što znači da će se u nekom narednom slanju izvještaja Birou automatski izostaviti spisak polisa koje su već otišle Birou tj. spisak koji je čekiran u ovom polju.

Ova opcija se čekira u slučaju da se ponovo šalju polise koje su već jednom poslate, tj. da se ne isključuju iz spiska ako spadaju u traženi period izvještavanja

Napomena: Svi izvještaju mogu se exportovati u Excel . Izvještaji koji se šalju Birou exportuju se u CSV , jer sajt Biroa očekuje taj format

Pokretanje TeamViewer

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Ovaj program služi za pristup računaru sa udaljenog mjesta. Jako je zgodan za otklanjanje sitnih grešaka, određenih pregleda i sli.Nakon što vas kontaktira osoba koja treba da pristupi računaru pokreće se ikonica koja je postavljena na desktopu

Nakon pokretanja programa dobije se sljedeća maska:

Od vas se očekuje da licu koje pristupa računaru samo iščitate brojeve iz polja ID i password. U našem slučaju izgleda ovako

Poslije toga ništa ne radite na računaru, sve dok vam trenutno konektovano lice ne javi da je računar ponovo slobodan samo za vas, poslije čega normalno nastavljate sa radom.

Praćenje naplate

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Podrazumijeva praćenje pristigle naplate, pristiglih a ne naplaćenih rata (ukoliko se radi o naplati u ratama).
Nakon standardnog ulaska u program dobijemo uobičajenu masku. Ukoliko se u dnu maske nalazi poruka da finansijski paket nije konektovan (prikazano na slici).


treba provjeriti sa administratorom mogućnosti pristupa pregledu naplate, mrežne parametre ili konekciju na internet...

Ukoliko se na dnu maske nalazi poruka da je konekcija Ok, što se vidi na slici

znači da se može vidjeti pregled vezan za naplatu.
Pregled naplate može se pratiti po tri osnova:

1. nakon zadatih parametara pretraživanja i dvoklikom na broj polise ulazi se u samu polisu

2. jednostavno pretraživanje (broj dokumenta, korisnik, adresa)

3. napredno pretraživanje (opcija sadrži više osnova za pretraživanje)

 

 

Biranjem bilo koja od tri navedena momenta pretraživanja a u svrhu pregleda naplate dobije se sljedeća maska:

U navedenom primjeru, tražen je pregled naplate za kasko polisu br. 10898. Na lijevoj strani maske se vide osnovni podaci o polisi, a na desnoj strani se može vidjeti pregled naplate ako u padajućem meniju „Pregled“ biramo opciju Otplatni plan i dobijemo sljedeće

vidi se da je ovaj kasko dat na rate, datum pristizanje rate na naplatu, datum uplate, broj preistalih rata, saldo na dan i Ukoliko smo pretraživanje radili po dijelu imena ili prezimena, npr. MARK... MIL... a u pitanju je AO koristi se jednostavno pretraživanje, gdje je vrlo izvjesno da ćemo imati više ponuđenih opcija.

nakon pritiska na dugme  dobije se osnovna maska kao na prvoj slici. U tom slučaju možemo da izlistamo sve ponuđene polise kretanjem naprijed nazad sa strelicama koje se nalaze u desnom dijelu maske, što je prikazano na slici

Iz osnovne maske se može imati uvid i u samu polisu. Takođe, otplatni plan se može štampati, kao i predračun i detalji polise, pri čemu se misli na podatke iz lijevog dijela osnovne maske, a koriste se jasno vidne opcije u desnom dijelu maske.

Pregled dnevnika

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

(koristi se za pregled dnevnog rada, preglede OS-a, specifikacije polisa, usaglašavanje dokumentacije ...)

Pregled dnevnika se radi na sljedeći način: Iz glavnog menija izaberemo panel Blagajna i biramo prvu opciju Pregled dnevnika i fakturisanje

ili prečicom preko ikone koja se nalazi ispod glavnog menija

ulaskom u ovu opciju dobijemo sljedeći panel

Pregled se može vršiti po više varijanti:

Od broja do broja OS-a

od broja do broja polise,

od datuma do datuma,

po brokeru

po vrsti dokumenta

po operateru

Čekiranje svih stavki se vrši preko dugmeta a ako se žele odčekirati sve stavke, upotrebljava se dugme , a dugme se koristi kada se u jednom koraku želi odčekirati čekirano a čekirati nečekirano

Nakon zadavanja parametara po kojima se želi vršiti pregled, ako se ide na dugme dobiju se određeni podaci zavisno od parametra pretraživanja. Npr. interesuje nas pregled po brokeru u određenom vremenskom periodu, zadaju se parametri koji su prikazani na slici

Ako imamo označen dnevnik (koji se vidi na slici pod stavkom 1) i za njega biramo dugme  dobiju se sve vrste polisa koje su sadržane u tom dnevniku, kao i specifičnosti po tim polisama. Ako za taj isti dnevnik biramo dugme  dobije se broj polisa po vrstama dokumenta koje su sadržane u tom dnevniku, kao i vrijednost ukupno i pojedinačno po vrstama (slika dole).
Takođe je moguća i štampa  koja omogućava štamu pregleda zbirne sume po dnevniku i ponuđena je i štampa priznanice  kako je i prikazano na slici

Na glavnom panelu gdje se nalazi dugme otvara se mogućnost štampe polisa iz određenog (čekiranog) dnevnika. Klikom na to dugme dobije se sljedeća maska:

U okviru ove maske se bira specifikacija polise kao i vrsta dokumenta koja se želi štampati. Ako se izabere AO, na raspolaganju su samo dnevnici koji u sebi sadrže polise AO.

Jedna od bitnih opcija sa glavnog panela jeste i Ova opcija se takođe odnosi na čekiran dnevnik. Ulaskom u ovu opciju i odabirom vrste dokumenta, štampa se zbirni pregled dostavljanih dokumenata (OS-a)

Pregled urađenih izmjena otplatnog plana

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

U ovu opciju se ulazi iz menija Fakture pa idemo na Pregled urađenih izmjena otplatnog plana.

Pretraga se može vršiti po navedenim parametrima :

„Od broja Do broja“ ,

„Od datuma Do datuma“,

Broker 

i Vrsta 

s tim da se vodi računa o tome da parametar „Od broja Do broja“ ne podrazumijeva broj polise, nego broj dokumenta korekcije.

U našem slučaju se išlo samo na dugme  i dobili smo dvije polise na kojima je rađena izmjena (1720 i 7228). Svaka izmjena koja se uradi se evidentira i kao takva pamti u sistemu.

Provjera stroge evidencije


Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Kako bi se provjerilo šta je sa određenim polisama, gdje se trenutno nalaze i kakav je njihov status radi se sljedeće: Pratimo niz koraka ulaskom u opciju Upiti i izaberemo opciju Traženje polise

nakon čega se dobije sljedeće:

Navedeni su parametri po osnovu kojih se može raditi pretraživanje. Ako izaberemo:

Status 2-Zadužen broker,
Broker Udovičić Dragica
Vrsta dokum. Svi dokumenti, onda dobijemo:

Polise koje su bijele boje označavaju početak neiskorištene serije, tj. polisa sa brojem 226469 i sve do 226475. Međutim imamo slučaj gdje su polise 266311, 305337 zabijeljene jedna za drugom što govori da je narušen sam kontinuitet rednog broja i da su iz te serije ostale samo po jedna polisa, što ukazuje na sumnju da nešto nije u redu sa strogom evidencijom i bitno je uraditi provjeru tih polisa. Zatim imamo polisu 305341 kao početak serije i još samo jednu koja je u kontinuitetu a to je 305342. Te su polise potencijalno sporne, ali ne znači isključivo da postoji problem sa njima. Napominjemo da je bitno uraditi provjeru.

U našem primjeru jasno se vidi da je prikazano 100 od 178 dokumenata

Da bi se vidio i ostali broj dokumenata bira se dugme  koje se nalazi u donjem dijelu maske

Promjena otplatnog plana

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Radi se u slučajevima kada određeni iznos odreađene polise nije naplaćen po predviđenom otplatnom planu. U tom slučaju za olakšicu pri naplati, moguće je uraditi promjenu otplatnog plana sa manjim iznosima a većim brojem rata. U ovu opciju se ulazi preko menija Fakture, pa iz menija biramo Promjena otplatnog plana

Npr. izabrali smo kasko polisu broj 7228 i na slici se vidi na čije ime je izadata polisa, na koliko rata , koliko je iznos prve rate i iznosi ostalih rata. Zatim je prikazana tabela planiranog otplatnog plana. Iznosi koji su obojeni zelenom bojom su uplate. imamo prikazan ukupan iznos zaduženja ( što je u ovom slučaju 773,00 KM), naplaćenog (što je u ovom slučaju 704,00 KM) i saldo ( 69,00 KM).

Ukoliko bi bilo potrebe za promjenom otplatnog plana, npr. u slučajevima kada se preostale rate trebaju razložiti na više rata, ide se na opciju  i u donjem desnom dijelu maske se dobije otplatni plan

Rate se mijenjaju tako što se klikne na ratu pod određenim rednim brojem kako bi se zaplavila a zatim na opciju koja je odmah iznad plana „Promijeni rate“ pri čemu se dobije

U okviru ove maske moguće je promijeniti i datum i iznos rate, poslije čega se ide na opciju „Prihvati“

Šifarnik klijenata

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

U situacijama kada posjedujemo pogrešne podatke određenog klijenta ( fizičkog ili pravnog lica) potrebno ih je izmijeniti, a radi se kroz sljedeće opcije Fakture pa zatim Šifarnik klijenata i dobije se sljedeća maska:

Osnov za prikaz postojećih podataka je JMBG ili PIB. Kada se unese jedan od ta dva broja u zavisnosti da li se radi o fizičkom ili pravnom licu, dobiju se već postojeći podaci koji se mogu korigovati ili dopuniti sa dodatnim informacijama. Izmijenjeni podaci će se za svaki naredni dokument o navedenom klijentu ispisivati sa novim ili izmijenjenim podacima, a prethodni dokumenti će ostati nepromijenjeni.

Situacije koje se najčešće dešavaju

Ovdje možete preuzeti PDF verziju.

1. Zaduživanje polisa

Često se u praksi zaduživanja polisa dešavaju momenti da kada, iako se radi po redovnoj proceduri, program ne dozvoljava zaduženje. U tom slučaju mora se provjeriti status polise (da se vidi da li se nalazi u magacinu, da li je već zadužena na nekog brokera i sl.), a to se radi tako što se ide u panel Upiti-traženje polisa

Zadavanjem određenih parametara u pretraživanju polisa, saznaćemo gdje se polise nalaze. - Ukoliko se ne nalaze ni u magacinu ni na određenom brokeru, tada se zadužuje magacin, a potom i odgovarajući broker. - Ukoliko se polise nalaze na „pogrešnom“ brokeru, tada se radi prezaduženje na odgovarajućeg brokera.

2. Zaduživanje brokera

U ovom slučaju ne smije se desiti da na jednom brokeru određen broj polisa (50-60) imaju različit status tj. ne može se desiti da su neke od ovih polisa razdužene a neke ne. Sve polise u ovom brojnom opsegu moraju imati status Zadužen broker. Dakle, i ova provjera se vrši kroz panel Upiti.

Traženje dokumenta po broju

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Traženje dokumenta po broju se radi na sljedeći način: Iz glavnog menija izaberemo panel Upiti i biramo opciju Pojedinačno traženje po broju

ili prečicom preko ikone koja se nalazi ispod glavnog menija

Ulaskom u ovu opciju dobije se sljedeća maska:

Odmah se vidi da se iz vrste dokumenta bira dokument

Ako su u pitanju polise iz padajućeg menija se bira vrsta polise, ukucamo njen broj i ide se na dugme

 Npr. AO, br. polise 14751
Rezultat:

Iz ovog panela preko dugmeta  može se direktno otići na samu polisu. Opcija Pregled nudi informacije o strogoj evidenciji ili o otplatnom planu ukoliko se radi o polisi koja se naplaćuje kroz rate što je i prikazano:

Traženje polisa (pretraga baze stroge evidencije)

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Traženje polisa se radi na sljedeći način: Iz glavnog menija biramo opciju Upiti i izaberemo opciju Traženje polise

ili prečicom preko ikone koja se nalazi ispod glavnog menija

Ulaskom u bilo koju od navedene dvije opcije dobije se sljedeći panel:

Pretraživanje se može vršiti po više varijanti:
Od broja (gdje se unosi broj polise od koje se želi početi pretraživanje), Do broja (br.polise sa kojom se želi završiti pretraživanje)
Status gdje je ponuđen padajući meni sa nekim od odgovarajućih mjerila traženja

Takođe može se pretraživati Po blok. (po blokovima polisa) gdje je dovoljno samo čekirati polje pored navedene opcije.
Zatim imamo opciju Broker gdje se pretraživanje radi po svim brokerima ili po imenu i prezimenu nekog od brokera, što po potrebi biramo iz padajućeg menija.
Pretraživanje po Vr. dokum (vrsta dokumenta) se vrši na isti način kao i pretraživanje po brokeru.

Nakon izabranih parametara po kojima se vrši pretraživanje ide se na dugme

 Npr. ako izaberemo parametre pretraživanja
Status-zadužen broker,
Broker-Plavšić Zorica
Vrsta dokumenta-Autoodgovornost, poslije čega idemo na 
 dobićemo rezultat prikazan na slici

pri čemu se Br.dokumenta podrazumijeva brojem polise, ispisan je datum zaduženja u magacin, datum zaduženja brokera i broj trebovanja. Ukoliko u rezultatu pretraživanja dobijete određen broj dokumenata (br. polisa) ispisan drugačijom bojom (što je slučaj u našem primjeru) u tom slučaju program ukazuje na narušen redoslijed broja dokumenata tj. polisa.

Da smo u našem primjeru još čekirali opciju pretraživanja po blokovima dobili bismo sljedeći rezultat: 

Pretraživanje u ovom slučaju je dosta sažetije.

Ako se uradi dvoklik na bilo koju stavku koja je ponuđena u rezultatu pretraživanja dobije se detaljniji pregled atributa polise (ukoliko je ista iskorištena) dobijemo rezultat prikazan na slici.

Iz ovog panela mogu se dobiti i dodatne informacije o strogoj evidencij i eventualno otplatnom planu, ako se radi o prodaji polise na rate.

Traženje uplatnica

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Princip traženja uplatnica je identičan kao i kod traženja polisa Iz glavnog menija biramo opciju Upiti i izaberemo opciju Traženje uplatnica

ili prečicom preko ikone koja se nalazi ispod glavnog menija

Ulaskom u bilo koju od navedene dvije opcije dobije se sljedeći panel:

Pretraživanje se može vršiti po više varijanti:
Od broja (gdje se unosi broj uplatnice od koje se želi početi pretraživanje), Do broja (br.uplatnice sa kojom se želi završiti pretraživanje)
Status gdje je ponuđen padajući meni sa nekim od odgovarajućih mjerila traženja

Takođe može se pretraživati Po blok. (po blokovima uplatnica) gdje je dovoljno samo čekirati polje pored navedene opcije.
Opcija Banka, biramo banku gdje se pretraživanje radi po bankama, koje po potrebi biramo iz padajućeg menija.
Zatim imamo opciju Broker gdje se pretraživanje radi po svim brokerima ili po imenu i prezimenu nekog od brokera, što po potrebi biramo iz padajućeg menija.
Nakon izabranih parametara po kojima se vrši pretraživanje ide se na dugme 

Ulazak u program “IsurLab”

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
 

U program se ulazi preko ikonice koja je instalirana na vašem računaru

Dvoklikom na ovu ikonicu dobije se sljedeća maska:

Podešeno je da je korisnika ADMIN, lozinku ne upisujete, samo se ide na dugme OK. Ako se pojavi neka poruka ukloni se opcijom OK. Nakon te operacije ušli ste u program “InsurLab” i možete početi sa radom.

Unošenje brokera (zastupnika)

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
 

Unošenje šifarnika brokera se radi na sljedeći način:

 

Iz menija izaberemo panel Administracija i biramo prvu opciju u nizu Sifarnik brokera.

Uđemo u Sifarnik brokera i dobijemo panel koji je prikazan na slici:

Od polja koja su ponuđena, obavezno se moraju popuniti:
U prvoj opciji gdje imamo padajući meni Nedefinisana vrednost se bira kada se otvara novi broker, a ako se žele izmjeniti određeni podaci na već postojećem brokeru, onda biramo tog brokera na kojem želimo vršiti izmjene.
Identifikator: sastoji se od B (broker) dvije cifre koje označavaju filijalu (npr.02) i na kraju broj brokera koji se sastoji od 3 cifre (npr.003), pri čemu dobijemo B02003
Broker: upisuje se prezime i ime brokera
Interni: pri čemu se polje čekira ako je broker interni tj.zaposlen u osiguranju i radi na svoje ime. Matični br. brokera: unosi se broj licence brokera (matični broj brokera koji se ispisuje na polisama)
Organizaciona jedinica: bira se organizaciona jedinica kojoj broker pripada

Polje Saradnik koji radi preko koristi se kada su u pitanju externi brokeri, tj. brokeri koji rade na nečije ime. U tom slučaju polje Interni se ne čekira a upisuje se matični broj brokera preko kojeg externi broker radi.

U slučaju kada se otvara novi broker, nakon unešenih potrebnih podataka ide se na dugme  pri čemu se dobije nova maska u kojoj se raščekira prvo polje, a u polje Sifra se upisuje identifikator bez slova B (02001), što je i prikazano na slici. Poslije toga se samo ide na dugme  i broker je uspješno uveden u sistem.

Ostala polja nisu nužno neophodna, ali bi se trebala popunjavati zbog tačnijih i preciznijih informacija koja su vezana za određene brokere, a koja bi u nekom narednom periodu bila interesantna. Brisanje šifre brokera dozvoljeno je samo ukoliko preko tog brokera ništa nije urađeno i uneseno, o čemu program automatski upozorava.

Vađenje dnevnika iz arhive

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
 

Ova opcija se koristi u slučaju da je utvrđena greška na polisi ili da je potrebno izvršiti neku ispravku, a da je već odštampan OS i urađeno arhiviranje dnevnika. Da bi se te ispravke mogle uraditi prvo se mora “izvaditi” dnevnik iz arhive. “Vađenje“ dnevnika iz arhive se radi na sljedeći način:
Iz glavnog menija biramo opciju Promene i izaberemo opciju „Vađenje“ dnevnika iz arhive

Ulaskom u ovu opciju otvori se sljedeći prozor

Na prozoru se jasno vidi Napomena o kojoj treba voditi računa. U padajućem meniju Broker se bira broker na čijem se dnevniku treba uraditi izmjena.
Izabere se vremenski period Od datuma Do datuma
U donjem padajućem meniju će se pojaviti dnevnici koji pripadaju izabranom brokeru i pripadajućem vremenskom periodu. Te iz spiska biramo željeni dnevnik. I kako je navedeno u samom prozoru, ako želimo da odarhiviramo dnevnik onda se uradi raščekiranje, nakon čega se samo ide na dugme  Nakon što je ovo urađeno, sve polise koje su bila u dnevniku nalaze se na raspolaganju za određene korekcije pa čak i brisanje. Poslije urađenih “ispravki” kao što je i uobičajeno ide se na štampanje OS-a, pa zatim na arhiviranje.

Zaduživanje uplatnica (magacin, broker)

 
 Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Zaduživanje uplatnica je identičan proces kao zaduživanje polisa. Iz glavnog menija izaberemo panel Promene i biramo opciju Zaduživanje uplatnica

ili prečicom preko ikone koja se nalazi ispod glavnog menija

Uđemo u zaduživanje uplatnica i dobijemo panel koji je prikazan na slici

Napomena: Tokom procedure zaduživanja uplatnica obavezno obratiti pažnju na poruke koje program automatski izbacuje

U polje Banka biramo banku, tako što idemo na padajući meni u kome su već ponuđene odgovarajuće banke.

Od broja do broja: od kojeg do kojeg broja se zadužuju polise
Serija, unosi se ukoliko postoji
Broj trebovanja se takođe unosi (ukoliko je dokument izdat ručno)
Datum i broj ulaznog dokumenta: u prvo polje se unosi datum (datum pod kojim se zadužuju polise tj. datum stroge evidencije) što je jako bitan podatak
Napomena: upisuje se ukoliko postoji neka specifičnost vezana za te polise U okviru opcije Zaduzi zavisno da li se zadužuje magacin ili broker, bira se odgovarajuća opcija u padajućem meniju

Ukoliko zadužujemo brokera, u donjem padajućem meniju biramo željenog brokera. Zaduženje brokera je moguće samo ako je prethodno zadužen magacin. U suprotnom, program neće dozvoliti zaduženje brokera.

Opcija Stampa se priznanica čekira se u slučaju da se želi odštampati ovaj dokument.

Nakon unosa odgovarajućih podataka u polja, ide se na dugme  nakon čega program izbacuje poruku (pr. na slici ispod), nakon čega se bira opcija YES i na taj način su uspješno zadužene polise.

Zaduživanje polisa (magacin, broker)

 

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Zaduživanje polisa se radi na sljedeći način:
Iz glavnog menija izaberemo panel Promene i biramo prvu opciju Zaduživanje polisa

ili prečicom preko ikone koja se nalazi ispod glavnog menija

Uđemo u zaduživanje polisa i dobijemo panel koji je prikazan na slici

Napomena: Tokom procedure zaduživanja polisa obavezno obratiti pažnju na poruke koje program automatski izbacuje

U polje Vrsta dokumenta biramo vrstu dokumenta, tako što idemo na padajući meni u kome su već ponuđene sve vrste dokumenata.


U polje Serija se upisuje serija polisa 
Od broja do broja: od kojeg do kojeg broja se zadužuju polise
Broj trebovanja se takođe unosi (ukoliko je dokument izdat ručno)
Datum i broj ulaznog dokumenta: u prvo polje se unosi datum (datum pod kojim se zadužuju polise tj. datum stroge evidencije) što je jako bitan podatak, a u drugo polje, broj ulaznog dokumenta (ako postoji, npr. br. fakture iz štamparije...) što nije neophodan podatak
Napomena: upisuje se ukoliko postoji neka specifičnost vezana za te polise U okviru opcije Zaduzi zavisno da li se zadužuje magacin ili broker, bira se odgovarajuća opcija u padajućem meniju

Ukoliko zadužujemo brokera, u donjem padajućem meniju biramo željenog brokera. Zaduženje brokera je moguće samo ako je prethodno zadužen magacin. U suprotnom, program neće dozvoliti zaduženje brokera.

Opcija Stampa se priznanica čekira se u slučaju da se želi odštampati ovaj dokument.
Nakon unosa odgovarajućih podataka u polja, ide se na dugme  nakon čega program izbacuje poruku (pr. na slici ispod), nakon čega se bira opcija YES i na taj način su uspješno zadužene polise.

Preuzimanje verzije

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Bitne napomene prije preuzimanja:

1. za svaku pokrenutu opciju treba sačekati da se završi do kraja bez prekidanja, kako bi preuzimanje verzije bilo uspješno
2. u toku preuzimanja verzije nijedan korisnik ne smije biti aktivan u programu (naravno osim administratora)što se može i provjeriti kroz program InsurLab kroz opciju
3. korisnik mora biti konektovan na internet

pri čemu treba da se dobije prozor na kome se vidi da je aktivan samo administrator

 

ukoliko je još neko od korisnika aktivan, treba obavijestiti aktivnog korisnika da izađe iz programa. Nakon provjere aktivnih korisnika može se krenuti sa preuzimanjem verzije.Prvi korak za preuzimanje verzije jeste pokretanje ikonice koja mora biti instalirana na računaru i obično se nalazi na desktopu.

Pokretanjem ove ikonice, ukoliko se pojavi navedeni prozor (ne znači da će se uvijek pojavljivati) ide se na opciju Run.

Nakon toga dobije se sljedeća maska, ukoliko koristite stare verzije:

ili sljedeća maska, ako je u upotrebi nova verzija.

(Napomena: Bez obzira na verziju i dobijenu masku, sljedeće aktivnosti su identične.)

 

Prvo što se uradi ide se na dugme pri čemu se dobije nešto kao npr.

Iz navedenog vidimo da je razlika u verziji koja se nalazi na lokalnom direktorijumu tj. verzije koja je trenutno aktivna(verzija 3.2.260) i verzije koja se nalazi na FTP serveru, tj. verzije koja se treba postaviti (verzija 3.2.268).

Nakon što je to utvrđeno ide se na dugme  nakon čega se par sekundi radi download i dobije se poruka sa sljedećim sadržajem

Ide se na dugme  čime se prihvata nova verzija, download koji uslijedi ne prekidati, pustiti ga da završi do kraja.
Nakon toga ide se na dugme
pri čemu će se pojaviti sljedeći prozor

Prihvatanjem preko opcije  dobije se sljedeće:

Pustiti da se operacija završi do kraja (ni u kom slučaju ne prekidati).

Nakon završetka dobije se sljedeća poruka, što govori da je instalacija završena.

 

Da bi se bilo sigurno da je instalacija dobro prihvaćena može se otići na  pri čemu se vidi da nema razlike u verzijama, pa se zaključuje da je instalacija uredno prošla

Reparacija MySQL baze

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
 

Opciju uvijek raditi na glavnom računaru.

Ukoliko se javi greška u programu sa dolje navedenim kodom :

 

potrebno je pokrenuti opciju reparacije baze iz
Insurance\Sistem\Provera baze podataka(MySql).

Dobije se sledeća maska :

Na dugme prihvati javi se CommandPrompt prozor:

Opcija traje par minuta. Kada se zatvori navedei prozor potrebno je izaći iz programa Insurance i opet startovati isti. Pretpostavke:

U Insurance folderu je potrebno da se nalazi folder bin koji u sebi ima MySQLCheck.exe program. Ukoliko ga nema folder bin kreirati i u njega iskopirati MySQLCheck.exe iz d:\MySQL\Bin\.

Promjena mjesta izdavanja polise i uplatnice :

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Promjena mjesta izdavanja se vrši tako što se promjene parametri u sljedeće tri opcije :

 

1. Šifrarnik osiguravajućih društava ( iz glavnog menija biramo panel Administracija pa onda Šifrarnik osiguravajućih društava) 

Ulaskom ovu opciju dobijemo masku kao na slici :

Pod opcijom  unosimo željeno mjesto i idemo na dugme 

 


2. Podaci o punktu osiguranja 
 (iz glavnog menija biramo panel Administracija pa onda Podaci o punktu osiguranja)

Ulaskom ovu opciju dobijemo panel kao na slici :

 Takođe u polju  unesemo željeno mjesto i idemo na dugme 

 

3. Šifrarnik preuzimanja rizika - šifrarnik brokera ( iz menija biramo panel administracija pa onda šifrarnik preuzimanja rizika )

Ulaskom ovu opciju dobijemo panel kao na slici :

 

U opciji  biramo željenu opciju(mjesto) i idemo na dugme 

 

Ovim promjenama u ove tri opcije uspješno smo promjenili  mjesto izdavanja polisa i uplatnica.

 

Pregled urađenih dokumenata korekcije polisa:

 
Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.
 

U ovu opciju ulazimo iz glavnog menija Fakture/Pregled urađenih dokumenata korekcije polisa 

Kada izaberete ovu opciju otvoriće vam se sljedeca maska :

 

Pretraga se može vršiti po sljedećim parametrima:

- Po broju polise     

- Po datumu polise 

 

- Po brokeru:

 

- Po vrsti polise :

 

- Složi po :

 

- Po obrascu :

Kada ste izabrali željene parametre za pretragu idete na dugme 

Pojaviće vam se maska sa spiskom urađenih izmjena:

 

- Ako želite da štampate spisak urađenih izmjena idite na dugme 

 

- Ako želite da štampate kompletan dokumenat označite dokument koji želite da štampate


i idite na dugme 

- Ukoliko želite da odštampate račun takođe označite dokumenat za koji želite da štampate račun


 i idite na dugme 

 

Promjena broja tekućeg računa

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Broj vašeg tekućeg računa možete da promjenite tako što će te iz osnovnog menija izabrati opciju ADMINISTRACIJA i potom ŠIFRARNIK OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA.

 

Pojaviće vam se sljedeća maska i u polju koje je predviđeno za tekuči račun, promjenite broj tekućeg računa i idite na   .

 

Obratite pažnju da se ispravno unese  gore navedeni podatak.

 

Na ovaj način ste promjenili željeni broj tekućeg računa koji se štampa na uplatnicama za osiguranje.

Štampa računa za polise :

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Za štampu računa za polise imamo više načina :

 

        1.   Štampa direktno iz pregleda polise

 

Kada smo pronašli željenu polisu sa desne strane (u opcijama za pregled i štampu) imamo dva dugmeta : Predračun i Račun (u zavisnosti šta želimo da štampamo)

 

 

        2.   Sljedeća opcija je štampa iz dnevnika

 

Kada otvorimo dnevnik imamo dugme Račun za polisu i pomoću njega direktno štampamo račun za odabranu polisu. Potrebno je da označimo željenu polisu i zatim kliknemo na dugme račun za polisu :

 

 

        3.   Račun takođe možemo odštampat iz opcije Fakture :

 

 

Kada odaberemo ovu opciju pojaviće nam se sljedeća maska :

 

 

 

Ovdje je bitno obratiti pažnju na sljedeće stavke :

 

Nakon ovoga, podesimo parametre za pretragu i idemo na dugme , kako bismo pronašli željenu polisu ili više polisa, 

-      Kada smo pronašli traženu polisu ili više njih označimo ih i idemo na štampa faktura :

 

 

Uputstvo u PDF-u možete preuzeti ovdje.

 

 

 

 

 Provjera baze bonus-malus :

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

U opciji provjera baze bonus-malus možemo da provjerimo slučajeve u kojima je potencijalno prekrsen bonus-malus odnosno slučajeve u kojima je neopravdano dat bonus klijentima koji su štetnici.

U ovu opciju se ulazi iz glavnog menija tako što se ide na blagajna/ provjera baze bonus-malus :

nakon toga će nam se pojaviti sljedeća maska :

 

U polju broker biramo brokera za kog želimo da uradimo provjeru bonus-malusa :

Brokera možemo da biramo po organizacionim jedinicama ili posebno unutar jedne organizacione jedinice (kao što je prikazano na prethodnim slikama).

Kada smo odabrali brokera biramo i vremenski opseg unutar koga želimo da provjerimo bonus-malus :

i nakon toga idemo na .

Pojaviće nam se maska sa spiskom klijenata kojima je dodjeljen bonus(sto se može vidjeti u koloni premijski razred ), a nalaze se u knjizi štetnika :

Kada označimo neko ime sa spiska  i idemo na  pojaviće nam se maska sa podacima o šteti (iz knjige štetnika) tog klijenta :

No faqs found in this category

 Prijava štete

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Stratovanjem programa InsurLab pojavljuje se osnovni meni predmeta i otvara se radna sveska u kojoj se mogu pratiti aktivnosti i zadaci koji su pristigli.

Izborom podopcije Pregled šteta u opciji menija Štete, otvara se osnovni prozor za rad sa sistemom šteta.

Izborom komandnog dugmeta NOVI PREDMET otvara se obrazac za unos nove štete u sistem.

 

Redom se unose sljedeći podaci:

1.   – iz padajuće liste se bira jedna od ponuđenih vrsta osiguranja i to ona na koju se odnosi odštetni zahtjev koje se želi evidentirati kao novi predmet (npr. 09 – ostala osiguranja imovine)

2.   – iz padajuće liste se bira podvrsta osiguranja u okviru prethodno izabrane grupe osiguranja (npr. 09.13 – osiguranje paketa rizika)

3. Opcije :

unos neraspoređenog predmeta u bunar je uvijek uključena pri unosu novog predmeta i ne treba je mijenjati.

4.  – iz padajuće liste se bira jedna od ponuđenih opcija u zavisnosti od vrste odštetnog zahtjeva tj. od okolnosti da li se odštetni zahtjev odnosi na štetu na stvarima, štetu na licima ili je u pitanju i šteta na stvarima i šteta na licima.
Ovdje je važno napomenuti da se treća opcija (NA STVARIMA I LICIMA) bira samo u slučaju šteta iz osnova AO i to kad je u pitanju zahtjev i za materijalnu štetu na vozilu i/ili objektu i zahtjev za nematerijalnu štetu na licima. Kod imovine i kaska uvijek se bira NA STVARIMA, a kod nezgode i dopunskog zdravstvenog osiguranja uvijek se bira NA LICIMA. Takođe treba razgraničiti da su troškovi lječenja po računima materijalni dio štete ali vrsta štete je NA LICIMA.

5.  – u prvom polju se prikazuje vrsta polise (AO1, ZK, KN, PZO itd.) koja se uvijek automatski ažurira pri izboru PROTOKOL KNJIGA i ne treba ga dirati osim u slučaju kada se radi o odštetnom zahtjev po osnovu autonezgode. Izborom protokola 01-osiguranje nezgode, ovo polje se automatski ažurira na vrijednost KN (kolektivna nezgoda) i tada ga treba promjeniti na vrijdnost AO1 iz razloga što se osiguranje autonezgode knjiži na polisama AO.

6.  – u drugom polju se unosi aktualni broj polise po kojoj je prijavljena šteta. Unosom broja polise u desnom dijelu ekrana se pojavljuju sistemski podaci o polisi osiguranja. Ovdje je važno naglasiti da sistem prepoznaje samo polise koje se nalaze u sistemu – to znači koje su izdate od 01.01.2009. godine. Ukoliko je polisa izdata ranije, tada je moguće da unijeti broj polise odgovara broju neke polise u sistemu i isistem će prikazati podatke za polisu u sistemu. Prihvatanjem ovog unosa dobiće se netačni podaci u sistemu. Da bi se to izbjeglo potrebno je zakačiti opciju , ponovo unijeti broj polise i izvršiti ručni unos podataka o filijali u kojoj je izdata polisa i o ugovaraču osiguranja. Ovaj postupak se primjenjuje i ako sistem ne prepozna broj polise (tada će iskočiti poruka o grešci – polisa se ne nalazi u sistemu). Ukoliko se iz odštetnog zahtjeva ne može zaključiti o kojoj polisi se radi, ili oštećenik/osiguranik ili punomoćnik insistiraju na prijavi štete iako znaju da nemaju polisu ili da je polisa tuđa, treba zakačiti opciju pri čemu se ne unosi nikakav broj polise u predviđeno polje. Poruka o grešci će se javiti i ukoliko je šteta nastala izvan skadence polise onakve kako je skadenca unesena u sistem. U ovom slučaju potrebno je utvrditi da li je šteta stvarno nastala u periodu koji ne pokriva skadenca polise ili je u pitanju greška pri unosu polise tj. datuma skadence u sistem. Ova provjera se vrši tako što se izvrši uvid u originalnu polisu i/ili kontaktira sa preuzimačem koji je izdao polisu. U slučaju greške u unosu, preuzimač je dužan izvršiti korekciju dokumenta u sistemu. Da posao ne bi stajao, obavezno je zakačiti opciju i nastaviti sa normalnim radom, ali o ovome treba uputiti obavještenje likvidatoru te vrste osiguranja kroz radnu svesku. 7. Polja koja se odnose na filijalu koja je izdala polisu i podatke o ugovaraču osiguranja se automatski ažuriraju prema podacima koji su unijeti u sistem prilikom unosa polise. Ručno se unose samo ukoliko ste zakačili opciju .

8. Datum nezgode – unosi se u formatu dd.mm.yyyy i to bez unosa tačaka (npr. ukoliko unesete broje redom 01052012 sistem će to prepoznati kao datum i automatski izvršiti razgraničenje i prikazati 01.05.2012. Ovo važi za unos svih datuma u sistemu. Važno je napomenuti da je ovaj podatak važan za obradu štete i ne može se preskočiti. Nalazi se, uobičajeno, na prijavi štete, u službenoj zabilješci, europskom izvještaju i sl.) Postoji mogućnost greške prilikom popunjavanja prijave od strane osiguranika/oštećenog te nije na odmet da se izvrši brza kontrola i poređenje sa istim podatkom na nekom drugom dokumentu. 9. Datum prijave je jedan od najvažnijih podataka za statistiku šteta (AZORS) i veoma je važno da se unese ispravan podatak. Ovaj datum predstavlja datum kad je odštetni zahtjev evidentiran u ulaznoj pošti organizacione jedinice – filijale. Takođe, ovaj datum odgovara i datumu kad je šteta unesena u sistem, bar u idealnom slučaju – čemu treba težiti. 10. Datum kompletiranja dokumentacije se ne unosi u ovoj fazi, jer bi u suprotnom značilo da administrator mora biti upućen u to da li je šteta kompletna ili ne – što prevazilazi odgovornost administratora. 11. Mjesto nezgode – obavezno se unosi mjesto nastanka nezgode sa prijave štete ili službene dokumentacije 12. Uzrok – sa padajuće liste se bira jedan od ponuđenih uzroka nastanka štete, a koji odgovara opisu nastanka iz prijave štete i/ili službene dokumentacije Nakon završetka unosa opisanih podataka ponuđene su opcije  i.

Prihvatanjem podataka uspješno ste unijeli novi predmet u bazu podataka i pojavljuje se prozor sa SISTEMSKIM BROJEM PREDMETA (sistemski broj predstavlja jednistveni identifikacioni broj predmeta u sistemu i ne može se naknadno mijenjati). Ovaj broj je potrebno i obavezno upisati na omot predmeta u kome će ostati originalna dokumentacija iz odštetnog

Unos reaktiviranog predmeta

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

Unos reaktiviranog predmeta započinje klikom na komandno dugme  na osnovnom prozoru aplikacije.

                Kod reaktivacije predmeta mogu se pojaviti dvije situacije:

1.       Predmet se nalazi u sistemu (ova opcija će biti aktualna od 01.01.2014. godine) i

2.       Predmet se ne nalazi u sistemu, već je bio aktivan neke od prethodnih godina

U prvom slučaju postupak nije još definisan te će ovo upustvo biti dopunjeno nakon usaglašavanja procesa.

U drugom slučaju važi ovo uputstvo.

                Unos podataka se radi na isti način i važe ista pravila kako kod unosa novog predmeta, osim sljedećih razlika:

1.        – se ne dodjeljuje automatski već predmet zadržava broj koji je ranije imao. Da bi se utvrdio broj predmeta potrebno je pronaći originalni predmet u arhivi i prilagoditi ga novoj numeraciji šteta u obliku fff-gg.vv-xxxx/yy gdje je: fff-trocifrena oznaka filijale kod koje je predmet ranije bio otvoren (npr. 002, 005, 050 itd.), gg-dvocifrena oznaka grupe osiguranja kojoj šteta pripada (npr, 01-nezgoda, 10-autoodgovornost), vv-dvocifrena oznaka vrste osiguranja u okviru grupe (npr. 01.03-osiguranje nezgode.osiguranje učenika itd.), xxxx – četverocifreni redni broj štete u godini prijave (npr. ukoliko je šteta bila pod brojem 32, sada treba upisati 0032), yy-godina u kojoj je šteta privi put prijavljena. Ukupno gledano, ako reaktiviramo predmet iz filijale Brčko, iz osnova autoodovornosti koji je imao broj 54/10, sada ćemo, u novoj numeraciji, broj tog predmeta upisati kao 004-10.01-0054/10. Ovaj broj se upisuje u polje . Podatak GODINA je godina za koju važi knjiga šteta u koju reaktivirate predmet i to je u svim slučajevima tekuća kalendarska godina. Izuzetak može biti ako 03.januara unosite novu reaktiviranu štetu po dokumentu koji je zaprimljen i protokolisan u filijali 31.decembra prethodne godine. Tada morate konsultovati neko od odgovornih lica prije unosa. Podatak  PREDMETA odnosi se na broj koji je predmet imao prije broja važećeg u posljednjem periodu kad je bio aktivan, ako je iz bilo kog razloga dolazilo do promjene broja štete. Ovo se praktično dešava samo izuzetno (veoma rijetko) i obično se ne unosi ništa u to polje.

2.       Pri reaktivaciji predmeta potrebno je unijeti još dva podatka. Datum prve prijave predmeta i protokol prve prijave predmeta. Ovi podaci se uzimaju iz originalnog predmeta.

 

3.       Datum prijave i datum protokola, polja analogna sa onima kod unosa novog predmeta, odnose se na datum i protokol dokumenta na osnovu kojeg se vrši reaktivacija (prigovor, tužba ili sl.).

Dodavanje foto dokumentacije.

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Urađene su izmjene u programu InsurLab koje vam omogućavaju dodavanje foto dokumentacije uz polise. Uz polise je od sada moguće dodati pisane dokumente (Word, Excel...), slike, fotografije, direktno skenirane slike-fotografije, dokumenti, odnosno bilo koji dokument koji želite dodati uz polisu.

 

Preduslov da biste mogli da dodajete ili pregledate fotodokumentaciju je da vam konektor u donjem lijevom uglu pokazuje da je foto-dokumentacija u redu i da je moguć rad.

 Ukoliko to nije slučaj obratite se službi za informatičku podršku da bi otklonili problem i mogli da nastavite sa radom.

-------------------------------------------------------------------------------------

Ovoj opciji pristupamo tako što u programu InsurLab izaberemo željenu polisu tako što iz glavnog menija idemo na Upiti pa izaberemo opciju Trazenje polisa :

ili idemo na ikonicu :

ili

 - pojedinačno traženje polise

 

Kako pronaći određenu polisu možete vidjeti na sljedećem linku : Trazenje polise.

 

Kada smo pronašli željenu polisu, npr :

Napomena:

 

 

Kada postoji određena dokumentacija uz određenu polisu, kvadratić pri opciji biće plave boje  umnesto sivog  (u slučaju kada dokumentacije nema). 

Odabirom ove opcije  ,  dobijamo sljedecu masku :

 Ukoliko postoji dokumentacija uz polisu ispod ćete moći da vidite listu dokumentacije koja je priložena.

 Foto dokumentaciji možete da pristupite i direktno iz opcije PRIKAZ BLAGAJNE, iz glavnog menija BLAGAJNA/PRIKAZ BLAGAJNE 

ili direktno preko ikone

 

poslije čega vam se otvori sljedeća maska gdje vam je prikazana polisa koja je otvorena u dnevniku :

klikom na dugme DMN (document management sistem) ulazimo u foto-dokumentaciju koja je vezana uz datu polisu :

Dodavanje dokumentacije uz polisu

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Kada ste pronašli polisu uz koju želite da dodate dokumentaciju idite na foto dokumentacija

 

potom idete na 

 

 

- - izborom ove opcije možete priložiti željenu dokumentaciju vašoj polisi :

nakon izabiranja ove opcije pojaviće vam se maska :

 

ukoliko želite da ubacite određeni fajl idite na opciju ,
nakon toga će vam se otvoriti sljedeća maska :

 

Sada izaberite dokument koji želite da dodate.

 

Kada ste dodali dokumentaciju polisi u opcijama Naslov i Opis možete
dodati naslov dokumenta i kratak opis.

 

Na kraju idete na dugme 

Na ovaj način ste uspješno dodali željenu dokumentaciju polisi.

 

Dodaj sa skenera.

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Opcija   služi za to da direktno skenirate neki dokument i da ga prikačite uz polisu.

Nakon klika na ovo dugme pojavice vam se maska sa listom skenera (ukoliko ih imate vise)

 

Izaberite vaš skener i idite na select.

Otvorice vam se slijedeća maska: idite na skeniraj,

 

pojaviće vam se ova maska (maska može da bude i drugačija-zavisi od vrste skenera):

 

podesite parametre za skeniranje i idite na   .

 

nakon toga cete dobiti ovu masku:

klikom na dugme  možete dodati informacije o datom dokumentu:

 

i idete na 

prikazace vam se ova maska

Takođe kao i kod dodavanja dokumenata mozete da unesete naslov i kratak opis skeniranog dokumenta.

i ponovo idete na 

 

Na ovaj način ste uspješno dodali dokument sa skenera.

Ukoliko imate više skeniranih dokumenata kao na sljedećoj slici, 

klikom na dugme možete dodati informacije o datom dokumentu: 

Pojaviće se sljedeca maska i u polja  i  unesite podatke o dokumentu i idite na  za sljedeći skenirani dokument.

 

Ukoliko želite da rotirate dokument to možete učiniti pomoću strelica u gornjim desnom uglu 

 

Nakon što ste završili sa unosom podataka idite na  pa  nakon toga   Da biste završili čitav proces idite na  kraju ponovo na .

Pojaviće se sljedeca maska i idite na .

 

Ukoliko želite možete i na ovoj masci promijeniti NASLOV i OPIS dokumenta.

Isti proces ažururanja je i kada imate samo jedan dokument za skeniranje (ažuriranje).

 

 Ovdje možete pogledati pdf verziju.

Promijeni dokument.

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Opcija    vam omogućava da dokument koji ste ranije dodali izmjenite.

Odabirom ove opcije vam se otvara slijedeća maska:

 

Označite dokument koji želite da izmijenite (kliknuvši na njega) i idite na   .

Poslije toga će vam se prikazati sljedeća maska

 

idite na   i nakon toga će vam se otvoriti vaš dokument i moći ćete da ga izmijenite.

Takođe u opcijama NASLOV I OPIS možete unijeti ili izmjeniti naslov dokumenta i njegov opis.

Nakon što ste završili sa izmjenama sačuvajte vaš
dokument i zatvorite ga kao što biste uradili sa bilo kojim drugim dokumentom. Poslije toga idite na   i tako ste uspješno izmjenili vaš dokument.

Kada ste izmjenili dokument sa lijeve strane imate opciju verzija gdje možete da pogledate ko i kada je prije vas vršio izmjene na ovom dokumentu.

To ćete vidjeti tako što ćete kliknuti na označeno polje,

 

 

a nakon toga će vam se otvotiti maska sa pregledom verzija dokumenta :

 Pregled dokumentacije

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Opcija   vam omogućava da pregledate određeni dokument, ovo ćete moći uraditi tako što ćete označiti željeni dokument i kliknuti na dugme    .

Poslije toga pojavit će se sljedeća maska :

 

Izaberite dokumentaciju koju želite pogledati i kliknite na PREGLED. Nakon pregledanja dokumentacije jednostavno zatvorite vašu datoteku.

 

Opcija  vam omogućuje da neki dokument otvorite direktno, sa samo jednim klikom. To ćete uraditi tako što ćete označiti ovu opciju , označiti dokument koji želite da pogledate  i kliknuti na

 

Da biste izašli idite na   .

 

 

Eksport dokumentacije

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Opcija  služi za eksportovanje (prebacivanje) kompletne dokumentacije koja je prikačena uz polisu u jedan određeni folder u računaru.

Klikom na dugme  otvarate sljedeću masku :

 

Naredni korak je da izaberete disk i folder na tom disku u koji želite da eksportujete vašu dokumentaciju.

Obriši dokumentaciju

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Opcija  služi da biste obrisali određene stavke iz dokumentacije.

Kod ove opcije potrebno je da prvo označite dokument klikom na kockicu sa desne strane,

zatim idete na dugme    

Poslije toga pojavit će vam se sljedeća maska 

 

Zatim idete na 

Na ovaj način ste uspješno obrisali željenu stavku iz dokumentacije. 

Opcija će biti dostupna samo administratorima tj. samo će oni moći da obrišu stavke iz dokumentacije, dok će ostali korisnici imati samo mogućnost da promjene dokumentaciju tj. da naprave novu verziju.

Označi, označi inverzno, skini oznake.

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Opcijom   označavate sve stavke u dokumentaciji:

Opciju možete koristiti u slučaju da želite da označite svu dokumentaciju za brisanje ili ako želite da otvorite sve slike odnosno skenirane dokumente odjednom za pregled.

Tada će te kliknuti na  i ići na odnosno u slučaju da želite pregledati slike idete na .

 

 

Opcija  služi da inverzno označite dokumente, a opcija  služi da skinete sve oznake.

 

 

Pregledi, izlisti, statistika :

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

U ovu opciju ulazimo iz glavnog menija na sljedeći način :

Nakon toga pojaviće nam se sljedeća maska :

Poslije što nam se otvorila ova maska pod vrstom izlista biramo naplate koje nas interesuju.

AR103 - Pregled naplate po organizacionim jedinicama

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

U poljebiramo izlist po datumu dnevnika, a u polje  biramo vremenski period u okviru kojeg želimo da izlistamo svu naplatu po ogranizacionim jedinicama.

I u opciji organizaciona jedinica biramo organizacionu jedinicu za koju želimo da pregledamo naplatu:

 

Kod ove opcije pregleda po organizacionim jedinicama izlist je uvijek baziran isključivo na pretragu po organizacionim jedinicama bez obzira na odabir brokera.

Nakon što smo zadali parametre za pretragu idemo na dugme 

I dobićemo rezultate naše pretrage :

 

Bitno je naglasiti da program povlači sve uplate iz PANTEONA(sa dukumenata knjiženja izvoda) tako da su tačni 100% i predstavljaju svu naplatu u periodu.

Ovdje imamo tačan pregled koliko je uplata bilo i za koju organizacionu jedinicu kao i ukupan iznos koji je uplaćen za datu organizacionu jedinicu ili za više njih ako je označeno.

 

 

 

AR104 - Pregled naplate po brokerima

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.


U polje
biramo izlist po datumu dnevnika, a u polje  biramo vremenski period u okviru kojeg želimo da izlistamo svu naplatu po brokerima unutar organizacione jedinice.

U poljima organizaciona jedinica biramo brokera unutar određene organizacione jedinice ili izlist za sve brokere unutar organizacione jedinice.

 

Kod ove opcije pregleda po brokerima izlist je uvijek baziran isključivo na pretragu po organizacionim jedinicama (odnosno pretragu po brokerima unutar organizacione jedinice),bez obzira na odabir brokera.

Kada smo zadali parametre za pretragu idemo na 

Pojaviće nam se sljedeća maska :

Ovdje imamo podatke vezane za brokera i vrstu uplate (opis)kao i podatke o uplati (Broj uplata i uplate-iznos) :

  

Kada imamo slučaj kao što je ovdje :

To znači da je polisa izvan datog perioda ali je uplata unutar tog perioda(odnosno da je uplata izvršena nakod datog perioda).

Slijedi izlist ukupnog zbira uplata za sve brokere po vrstama osiguranja :

 

Na samom kraju izlista možete imati i ovakav izvještaj :

 

Ovo su uplate koje su neraspoređene tj. to su uplate koje su nesporno unutar date organizacione jedinice ali nisu povezane sa polisom, a samim tim i zastupnikom. 

Preuzimanje verzije :

 

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

 

Bitne napomene prije preuzimanja:

 

1.    za svaku pokrenutu opciju treba sačekati da se završi do kraja bez prekidanja, kako bi preuzimanje verzije bilo uspješno

2.    u toku preuzimanja verzije ni jedan korisnik ne smije biti aktivan u programu (naravno osim administratora)što se može i provjeriti kroz program InsurLab kroz opciju.

 

 

 

Dobićemo sljedeći masku, gdje treba da se dobije prozor na kome se vidi da je aktivan samo  administrator :

    

 

 

ukoliko je još neko od korisnika aktivan, treba obavijestiti aktivnog korisnika da izađe iz programa.

  

Nakon provjere aktivnih korisnika može se krenuti sa preuzimanjem verzije.

 

 


 
 

 

Nakon toga dobije se sljedeća maska:

 

 

 

Prvo što se uradi ide se na dugme   pri čemu se dobije nešto kao npr. 

 

 

Iz navedenog vidimo da je razlika u verziji koja se nalazi na lokalnom direktorijumu tj. verzije koja je trenutno aktivna(verzija 3.2.260) i verzije koja se nalazi na FTP serveru, tj. verzije koja se treba postaviti (verzija 3.2.268).

Nakon što je to utvrđeno ide se na dugme  nakon čega se

par sekundi radi download i dobije se poruka sa sljedećim sadržajem

 

Nakon toga ide se na dugme  pri čemu će se pojaviti sljedeći prozor :

 

 

 

Prihvatanjem preko opcije Yes, dobije se sljedeće:

  

 

Pustimo da se operacija završi do kraja (ni u kom slučaju ne prekidati).

 


Idemo na OK sve dok se ne pojavi poruka da je instalacija uspješno završena
 

 

 

 

  

Promjena lozinke :

 

Ovdje možete pogledati VIDEO UPUTSTVO.

 

Ova opcija nam služi da bismo promijenili postojeću lozinku i postavili novu.

U ovu opciju se ulazi tako što se iz glavnog menija odabere :
Sistem/promjena lozinke (password-a)

 

Nakon toga ćemo dobiti sljedeću masku :

Promena se vrši tako što se ispod korisničkog imena unese "Stara lozinka" (mora da se zna stara lozinka da bi se mogla promijeniti) , a zatim se unosi nova i to dva puta  u polja "Nova lozinka" i "Potvrda nove lozinke".

Pritiskom na dugme  promena je izvršena.

 

 

 

Preduslov da bismo promjenili lozinku je postojeća konekcija na centralu sto mozemo vidjeti u donjem dijelu ekrana :  (ukoliko to nije slučaj obratite se vašem IT sektoru )

 

-      lozinka se može promeniti bilo kada posle prvog logovanja. 

 

-      lozinka se uvijek može promeniti i svako treba da ima svoju lozinku koju bi samo on trebao da zna.

-      ne mogu se ponavljati lozinke tj. ako se jednom jedna koristi ne dozvoljava postavljati istu

-      ukoliko ste zaboravili vašu lozinku obratite se administratotu

 

Pri promjeni lozinke može Vam se desiti neka od sljedećih situacija :

 

Ako Vam se pojavi ova poruka znači da niste ispravno unijeli vašu staru lozinku.

Idite na OK i pokušajte ponovo.

(ukoliko ste zaboravili vašu lozinku obratite se administratotu)

 

 

Ako ste dobili ovu poruku znači da ste pogriješili pri unosu nove lozinke,odnosno da niste unijeli identične lozinke u ova polja:Idite na OK i pokušajte ponovo.

Ako ste dobili ovu poruku znači da niste unijeli dovoljno dugu lozinku, odnosno da lozinka ima manje od 8 znakova.

Idite na OK i unesite lozinku koja ima minimalno 8 znakova.

Ukoliko niste zadovoljili jedan od uslova za unos lozinke pojaviće vam se ova poruka.

Ovo su svi uslovi koji moraju da budu ispunjeni da bismo promijenili lozinku.

(da bi uspiješno unijeli lozinku ona mora da zadovoljava minimalno 3 od ova 4 navedena uslova)

Ukoliko dobijete ovu poruko to znači da jedan ili višovih uslova nisu ispunjeni.

Idite na OK i pokušajte ponovo.

Kada ste uspiješno promijenili lozinku pojaviće Vam se ova obavijest.